Wymogi formalne dla kursów TMR

A. Kurs podstawowy TMR

Wymagania formalne

W programie podstawowym uczestniczyć mogą lekarze, magistrowie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich tych kierunków, a także licencjaci fizjoterapii.

Dokumenty

Każdy absolwent kursu TMR otrzymuje Dyplom ukończenia kursu podstawowego.

Ukończony Kurs podstawowy uprawnia do dalszego kształcenia specjalistycznego TMR w pełnym lub wybranym zakresie.

Kurs podstawowy TMR akredytowany jest przez Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym.

B. Kursy specjalistyczne

Wymagania formalne

W programach specjalistycznych uczestniczyć mogą lekarze, magistrowie rehabilitacji ruchowej, magistrowie fizjoterapii oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich (nie licencjackich) na tych kierunkach, po uprzednim odbyciu kursu podstawowego.

Dokumenty

Każdy absolwent kursu TMR otrzymuje Zaświadczenia ukończenia kursu specjalistycznego.

Dodatkowow, osoby, które ukończą cały tok dydaktyczny, obejmujący stopień podstawowy oraz wszystkie specjalistyczne, otrzymują Dyplom ukończenia Kursu TMR, uprawniający do ubiegania się o kolejne stopnie Kompetencji w TMR - patrz Regulamin uzyskiwania stopni kompetencji w TMR.

Ważne

Prawo do złożenia egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną PTTMH z całości programu kursu będą miały tylko osoby, które ukończą wszystkie moduły kursu podstawowego oraz trzy moduły kursów specjalistycznych. Po pomyślnym złożeniu egzaminu Absolwent uzyskuje Iº Kompetencji w TMR a także prawo używania tytułu: Terapeuta Holistycznej Terapii Manualnej A. Rakowskiego.

Nasi absolwenci pracują od lat w szeregu krajach Unii. Osiągają tam sukcesy i są poszukiwanymi pracownikami, zakładają swoje prywatne praktyki

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00