Dofinansowanie kursów

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Wydzieloną częścią Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem KFS-u jest pomoc w podwyższeniu kompetencji, które wymagają weryfikacji w kontekście zmieniającej się gospodarki.

Dla kogo przeznaczony jest KFS?

Z pomocy takiej mogą skorzystać wszyscy pracodawcy (tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę), którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Co można rozliczyć w ramach KFS?

Wsparcie możliwe jest na każde szkolenie zgodnie z ustalonymi priorytetami, o ile pracodawca uzna je za potrzebne. Nie muszą być one tematycznie związane z głównym obszarem jego działalności. Pracodawca sam wybiera do tego firmę szkoleniową, mając na uwadze, aby wydatki były celowe i oszczędne. Kwalifikowalny jest jedynie koszt samego szkolenia.

Poziom dofinansowania

Mikroprzedsiębiorstwo lub mikropracodawca może otrzymać dofinansowanie 100% kosztów kształcenia jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 80%.

Jak można ubiegać się o dofinansowanie?

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia). Powiatowy urząd pracy publikuje opracowany formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnia go na swojej stronie internetowej. Wniosek może być złożony w formie papierowej w odpowiedzi na ogłoszony nabór.

Wszystkie kursy z oferty Instytutu Rakowskiego można uwzględnić podczas ubiegania się o dofinansownie z KFS.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Czym jest BUR?

BUR to bezpłatna baza ofert usług rozwojowych utworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dostępna pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Co to jest usługa rozwojowa?

Są to np. szkolenia, kursy, warsztaty.

Dla kogo jest BUR?

Platforma jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich przedsiębiorców, Dofinansowanie przysługuje tylko samozatrudnionym lub pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę.

Instytut Rakowskiego posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania. Numery usług podane są w opisach poszczególnych kursów, w punkcie “jak się zapisać”. Realizujemy także bony rozwojowe.

Osoby, które uzyskały dofinansowanie prosimy o kontakt naszym biurem w celu omówienia szczegółów płatności i otrzymania wymaganych dokumentów.

ZOBACZ JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:

  1. Wybierz usługę rozwojową dostępną w Bazie Usług Rozwojowych. Dowiedz się czy na wybrane szkolenie są jeszcze wolne miejsca, zapisz się na szkolenie korzystając z formularza rejestracyjnego na naszej stronie
  2. Wygeneruj kartę usługi w pdf.
  3. Skontaktuj się ze swoim operatorem, czyli z instytucją, w której  będziesz starać się o fundusze. Złóż kompletną dokumentację, zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Poczekaj na jej weryfikację.
  4. Po przyznaniu wsparcia operator podpisze z Tobą umowę.
  5. Zapisz się na wybrane szkolenie korzystając z formularza w Bazie Usług Rozwojowych, podając numer zawartej umowy (ID wsparcia)
  6. Poinformuj nas, że otrzymałeś fundusze (a w przypadku gdybyś ich nie otrzymał potwierdź czy mimo to będziesz uczestniczył w kursie – to ważne. Pamiętaj, że oferujemy przyjazne finansowanie, z którego także możesz skorzystać w przypadku braku innego dofinansowania)
  7. Po odbyciu kursu wypełnij ankietę oceniającą (w BUR) i przedstaw operatorowi dokumenty rozliczeniowe (fakturę, dyplom/certyfikat, potwierdzenie uczestnictwa, listę obecności). Na tej podstawie otrzymasz refundację kosztów.
  8. Ciesz się zdobytą wiedzą!

 

 

NIE WIESZ JAK SIĘ ZA TO ZABRAĆ LUB PRZERASTA CIĘ ILOŚĆ FORMALNOŚCI?

Nie ma problemu! Nasza specjalistka Malwina Sienkowska pomoże Ci przejść przez wszystkie etapy!

Skontaktuj się z nami: 

61 814 79 00

 

 

Zostaw numer - oddzwonimy