Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies, obowiązująca od dnia 25.05.2018 r.

§1 Podstawowe cele Polityki prywatności

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników
  w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.ctmrakowski.pl/sklep.html oraz serwisu
  www.ctmrakowski.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez
  Centrum Terapii Manualnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z
  siedzibą w Sierosławiu, ul. Leśna 1, 62-080, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
  Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
  0000740866, NIP: 7772974119, REGON: 300550783 zwany dalej „CTM”.
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania
  danych
  o Użytkownikach.
 3. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora to
  w szczególności:
  a. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości
  Klientów,
  b. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych
  i rachunkowych,
  c. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży, wykonanie usługi lub podjęcie działań na żądanie
  przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do
  realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności
  potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego
  produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
  d. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
  e. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku
  korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 4. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na
  poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach
  prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz.
  UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr
  171, poz. 1800 z późn. zm.).

§2 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Centrum Terapii Manualnej
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sierosławiu, ul.
  Leśna 1.
 2. Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem adres e-mail biuro@ctmrakowski.pl.

§3 Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów:
  a. dane osobowe (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, numer
  telefonu)
  b. dane przedsiębiorstwa (nazwa przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, adres
  kontaktowy, NIP)

§4 Zbieranie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania umowy,
  której Klient jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem
  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

§5 Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest:
  a. konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego
  żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  b. niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy
  na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte
  umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  c. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią,
  w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia
  korespondencji
  z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania
  odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1
  lit. f) RODO);
  d. dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

§6 Profilowanie

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
  zawartych
  w plikach cookies, z zastrzeżeniem publicznych adresów IP.

§7 Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych

 1. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników
  administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym,
  świadczącym administratorowi usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną,
  księgową oraz usługami marketingowymi.
 2. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski.

§8 Prawa Klienta

 1. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie:
  a. prawo dostępu do swoich danych;
  b. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  c. prawo do usunięcia danych;
  d. prawo do przenoszenia;
  e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na nasz adres wskazany na
  wstępie niniejszej klauzuli informacyjnej;
 2. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie
  zgody masz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzając Twoje dane naruszyliśmy przepisy dotyczące ochrony
  danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.

§9 Okres retencji danych

 1. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one
  przechowywane przez różny okres.
 2. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
 3. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą
  być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
 4. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub
  podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
 5. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec
  Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź
  w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia
  określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

§10 Pliki „cookies”

Co to są pliki cookies?

 1. Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to
  niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika
  (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich
  zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Jakie funkcje spełniają cookies?

 1. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze
  stroną.
 2. Informacje jakie są zbierane to:
  a. adres IP użytkownika,
  b. informacje o innych stronach jakie użytkownik przeglądał przed wejściem na stronę
  www.ctmrakowski.pl
  c. informacje o przeglądarce używanej przez użytkownika
  d. informacje o ewentualnych błędach podczas wyświetlania strony

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

 1. Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika
  przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę.
 2. Działania, jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji o użytkowniku to:
  a. Dostosowanie serwisu i strony www.
  b. Obsługa logowania
  c. Zmiana funkcjonalności i wyglądu formularza kontaktowego
  d. Zbieranie automatycznych informacji o użytkowniku w celu statystyk
  e. Zbieranie informacji o ewentualnych błędach podczas wyświetlania strony, które
  pozwalają na szybsze ich naprawienie.
 3. Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie
  plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
  strony www. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być
  między innymi Google.

Czy trzeba wyrażać zgodę na działanie cookies

 1. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się
  na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać
  zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
  przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
  użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem
  niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.
  Centrum
Zostaw numer - oddzwonimy