Regulamin kursów

§ 1 Definicje

Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

Organizator –  Instytut Rakowskiego z siedzibą w Sierosławiu, ul. Leśna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

Zgłaszający – osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy celem zapisania się na dany kurs

Uczestnik – osoba uczestnicząca w kursie, która dopełniła wszystkich niezbędnych formalności do zakwalifikowania się na kurs

Płatnik – osoba dokonująca opłaty za uczestnictwo w kursie Zgłaszającego

§ 2 Postawienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rejestracji oraz uczestnictwa w kursach organizowanych przez Instytut Rakowskiego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Instytutu Rakowskiego oraz na stronie internetowej www.ctmrakowski.pl
 3. Za akceptację postanowień zawartych w Regulaminie uznaje się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na kurs za pośrednictwem strony internetowej www.ctmrakowski.pl.

§ 3 Rejestracja na usługę szkoleniową

 1. Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.ctmrakowski.pl.
 2. O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, pozytywna weryfikacja formalna (posiadanie wykształcenia wymaganego na dany kurs) i data wpływu na konto Organizatora wymaganej wpłaty. Liczba miejsc na dany kurs jest ograniczona.
 3. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na kurs, Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na kurs, wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy. Wraz z potwierdzeniem uczestnictwa Organizator przekazuje dalsze niezbędne informacje organizacyjne.
 4. W razie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi personalnymi (imię, nazwisko, tytuł naukowy, dane do faktury), Zgłaszający jest zobligowany do korekty błędnych danych poprzez zgłoszenie tego faktu Organizatorowi oraz przesłanie prawidłowych danych drogą e-mailową. Niedopełnienie tego warunku skutkować będzie błędnie wystawionym dyplomem, zaświadczeniem lub fakturą. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.

§ 4 Tryb realizacji usługi szkoleniowej

 1. Kurs w zależności od jego rodzaju może być jedno- lub wielomodułowy. Informacja o formie szkolenia podana jest w ofercie kursu na stronie internetowej Organizatora.
 2. W przypadku kursu wielomodułowego Uczestnik w momencie rejestracji deklaruje realizację całego cyklu dydaktycznego. Niedopuszczalne jest zapisanie się tylko na I moduł kursu wielomodułowego. W przypadku, gdy Uczestnik z jakiejś przyczyny nie może zrealizować kursu według ustalonego harmonogramu powinien niezwłocznie poinformować o tym Organizatora i ustalić termin uzupełniający z inną grupą.
 3. Nie ma możliwości zmiany grupy w trakcie trwania kursu. Kurs rozpoczęty z daną grupą musi być zakończony z tą samą grupą, z uwzględnieniem pkt 2 § 4.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 § 4 Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty za kurs, zgodnie z harmonogramem swojej grupy, niezależnie od zmiany terminu realizacji danego modułu, z uwzględnieniem zapisu pkt 6 § 5
 5. Realizacja kolejnych modułów kursów wielomodułowych nie wymaga ponownej rejestracji.

§ 5 Zasady płatności

 1. Udział w kursie jest płatny.
 2. Cena za każdy moduł kursu jest podana w opisie oferty oraz dodatkowo zostaje przekazana Zgłaszającemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia na kurs na podany przez Zgłaszającego adres e-mailowy. Podane kwoty są cenami brutto.
 3. Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia należności za udział w kursie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po otrzymaniu faktury pro forma, nie wcześniej niż 60 dni przed datą rozpoczęcia kursu, ale nie później niż w dniu jego rozpoczęcia (w przypadku, gdy zgłoszenie przesłane jest w terminie krótszym niż 14 dni od daty kursu).
 4. W przypadku, gdy nie zostanie wskazane inaczej w informacji przesłanej na adres e-mailowy Zgłaszającego, Zgłaszający jest zobowiązany uiścić jednorazowo 100% należności na rachunek bankowy Organizatora w banku PKO BP  66 1020 4900 0000  8802 3277 7055, w terminie określonym w pkt. 3 § 5 ze wskazaniem nazwy kursu oraz imienia i nazwiska Uczestnika.
 5. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 6. W przypadku kursów wielomodułowych Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia płatności za poszczególne moduły w nieprzekraczalnym terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego modułu. Uczestnik może wnieść jednorazowo opłatę za kilka modułów lub cały kurs wielomodułowy. 
 7. W przypadku braku wpłaty we wskazanych terminach, Organizator ma prawo do skreślenia zgłoszonego Uczestnika z listy uczestników bez konieczności dodatkowego wzywania do uregulowania należności.
 8. Faktura za udział w kursie / module kursu zostanie wystawiona do 14 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano usługę szkoleniową lub dokonano płatności, na dane wskazane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Uczestnik posiadający więcej niż jednego Płatnika zobligowany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora drogą e-mailową przed dokonaniem wpłaty, wskazując jaką część ceny kursu zobowiązuje się uiścić dany Płatnik.

§ 6 Zasady rezygnacji i zmian trybu realizacji usługi szkoleniowej

 1. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji Uczestnika z kursu lub zmiany terminu przystąpienia do kursu jeszcze nierozpoczętego, jednak wymagane jest złożenie jej w formie pisemnej drogą elektroniczną, na adres: instytut@ctmrakowski.pl.
 2. Brak uiszczenia opłaty w terminie wymaganym niniejszym regulaminem, zaprzestanie uczestnictwa lub nie stawienie się na zajęciach nie jest traktowane, jako rezygnacja, czy zmiana terminu kursu. W powyższych przypadkach organizator ma prawo obciążyć Uczestnika kosztami kursu.
 3. Rezygnacja lub zmiana terminu kursu nierozpoczętego musi zostać złożona w wymaganej formie, określonej w pkt. 1 § 6.
 4. Zwrot opłaty, w przypadku rezygnacji lub przeksięgowanie opłaty, w przypadku zmiany terminu kursu, zależy od terminu złożenia rezygnacji / przeksięgowania, a zatem jeżeli następuje ona:
  – ponad 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia zwracana / przeksięgowywana jest pełna wpłacona przez Uczestnika kwota
  – między 2 a 4 tygodniem przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia, wówczas zwracane / przeksięgowywane jest 50% wpłaconej kwoty
  – później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia, wówczas wpłacona kwota nie podlega zwrotowi ani przeksięgowaniu.
 5. W przypadku rezygnacji z kursu, którego termin realizacji został uprzednio zmieniony przez Uczestnika nie ma możliwości uzyskania zwrotu wniesionej opłaty, niezależnie od terminu jej zgłoszenia.
 6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 § 6 istnieje możliwość przeniesienia opłaty na poczet innego kursu, szkolenia lub warsztatu z oferty Organizatora, przy czym, jeśli cena nowo wybranego kursu jest niższa od wcześniejszego różnica nie jest zwracana. Jeśli nowo wybrany kurs jest droższy od wcześniejszego, Uczestnik ma obowiązek dopłacić różnicę, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu dokonania przeniesienia opłaty.
 7. W przypadku rezygnacji z kursu istnieje możliwość wskazania Uczestnika zastępczego. Wskazany Uczestnik musi pozytywnie przejść weryfikację formalną.
 8. Na wnioski i zgłoszenia Uczestnika składane w trybie opisanym powyżej Organizator udziela odpowiedzi drogą poczty elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 9. Uzasadnione zwroty wniesionej przez Uczestnika opłaty dokonywane są na konto bankowe, z którego dokonano przelewu, po uprzedniej akceptacji korekty faktury, w terminie 7 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku Uczestnika.

§ 7 Procedura reklamacyjna

 1. Uczestnik ma prawo oczekiwać, że:
  – zostaną spełnione założone cele szkolenia
  – zostaną zapewnione komfortowe warunki szkolenia
  – prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych
  – prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych
  – w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia
  – zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.
 2. Jeśli Uczestnik ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt 1 niniejszego paragrafu, ma prawo do zgłaszania reklamacji usługi szkoleniowej, wyłącznie w formie pisemnej drogą elektroniczną, na adres: instytut@ctmrakowski.pl, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu. Zgłoszenie musi zawierać przedmiot reklamacji oraz jej uzasadnienie.
 3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu jej otrzymania. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty w przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, zostanie przesłana składającemu pocztą elektroniczną.
 4. Możliwe formy rekompensaty:
  – realizacja dodatkowej indywidualnej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie
  – jednorazowa 10% zniżka na kolejne szkolenie
  – otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli będzie ona wynikać z nieznajomości  zasad uczestnictwa w kursach TMR, określonych niniejszym regulaminem lub nieznajomości programu i oferty usługi szkoleniowej.
 6. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

§ 8 Odwołanie i zmiana terminu realizacji usługi szkoleniowej

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu w przypadku nie zebrania się minimalnej grupy Uczestników lub w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających przeprowadzenie kursu we wcześniej ustalonym terminie.
 2. Organizator bez zbędnej zwłoki informuje o tym Uczestnika drogą mailową oraz informuje o możliwości przeniesienia zgłoszenia wraz z przeksięgowaniem wniesionej przez Uczestnika opłaty na nowy, wskazany w informacji termin kursu.
 3. Uczestnik potwierdza lub rezygnuje z udziału w kursie w nowym wskazanym przez Organizatora terminie 14 dni od otrzymania informacji, o której mowa w pkt 2  § 8.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie w nowym terminie Uczestnik ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty. W takiej sytuacji Uczestnik, w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość o odwołaniu kursu, informuje o rezygnacji i składa dyspozycję zwrotu środków, wskazując konto bankowe. Organizator zobowiązuje się dokonać zwrotu wpłaty w terminie do 7 dni od otrzymania rezygnacji Uczestnika.
 5. W przypadku potwierdzenia udziału w kursie w nowym terminie mają zastosowanie zapisy  § 5 i 6.

§ 9 Zasady uzyskiwania zaliczeń i dokumenty ukończenia usługi szkoleniowej

 1. Po ukończeniu kursu Uczestnicy otrzymują odpowiednio dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 2. Uczestnik może otrzymać także zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie lub pojedynczym module kursu. Zapotrzebowanie na tego rodzaju zaświadczenie należy zgłosić w biurze Organizatora najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenie zajęć.
 3. Uczestnik jest zobowiązany brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach pod rygorem nie otrzymania certyfikatu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 § 9.
 4. Ukończenie kursu, a w przypadku kursów wielomodułowych – danego modułu, jest uzyskanie oceny pozytywnej lub zaliczenia z testu wiedzy. W przypadku uzyskania oceny negatywnej lub nie uzyskania zaliczenia Uczestnik ma możliwość ich poprawienia – w przypadku kursów wielomodułowych – na kolejnym module, a w przypadku kursów jednomodułowych w terminie ustalonym przez Prowadzącego. Uczestnik ma prawo do maksymalnie dwóch poprawek z jednego testu. W przypadku nie uzyskania zaliczenia mimo poprawek Uczestnik nie otrzyma certyfikatu, o którym mowa w pkt. 1 § 9.

§ 10 Zniżki i rabaty

 1. Absolwenci kursów organizowanych przez Centrum Terapii Manualnej Sp. z o.o. Sp. k. oraz Instytut Rakowskiego mają prawo do 200 zł rabatu, do wykorzystania jednorazowo podczas rejestracji na inny wybrany kurs Organizatora. Rabat nie obejmuje warsztatów doskonalących, warsztatów przedegzaminacyjnych, superwizji, kursów i modułów rozwijających, egzaminów czy TE w weekend. W przypadku kursów wielomodułowych rabat stosuje się jednorazowo przy rozliczeniu ostatniego modułu. Rabat stosuje się tylko do kursów z oferty Organizatora.
 2. Uczestnicy kursów mogą powtarzać wybrane moduły kursów lub całe kursy. Uczestnictwo w takim przypadku jest płatne 50 % aktualnej ceny danego kursu czy jego modułu i jest uzależnione od dostępności miejsc. Możliwość powtarzania kursu czy modułu wybranego przez Uczestnika, każdorazowo musi być potwierdzona przez Organizatora.

§ 11 Ochrona prawna i zasady organizacyjne

 1. Przystępując do kursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów dokumentu: Prawa autorskie, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść dokumentu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ctmrakowski.pl.
 2. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez niego w trakcie kursu lub szkolenia i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia strat na wezwanie Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji, łącznie z wykluczeniem z kursu lub szkolenia, w stosunku do Uczestników będących w trakcie trwania kursu lub szkolenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin zaktualizowany i zatwierdzony w dniu 25.01.2021r. , obowiązuje do odwołania.

Zostaw numer - oddzwonimy