Droga rozwoju w TMR

ZASADY UZYSKIWANIA STOPNI KOMPETENCJI W TERAPII MANUALNEJ RAKOWSKIEGO

Terapia Manualna Rakowskiego jest pierwszą polską szkołą Terapii Manualnej i rozwija się nieustannie od 40 lat. Wzbogaca i uzupełnia klasyczne postępowanie lecznicze o terapię zaburzeń czynnościowych, które są powszechne i leżą u źródeł ok. 80% wszystkich chorób. W roku 2007 powstało Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej (www.pttmh.org). Jednym z jego celów statutowych jest wspieranie rozwoju naukowego terapeutów manualnych, w zakresie Terapii Manualnej Rakowskiego..

Każdy mgr fizjoterapii, lekarz z czynnym prawem wykonywania zawodu ma możliwość kształcenia się i rozwoju w systemie TMR. Stopnie kompetencji otwierają drzwi do doskonalenia swoich umiejętności praktycznych, merytorycznych i dydaktycznych.

Stopnie kompetencji są też elementem naszej wizji, w której Twoje zaangażowanie da Ci możliwość prowadzenia kursów, warsztatów, superwizji, praktyk i zapewni Ci opiekę mentorską Instytutu Rakowskiego.

Kursy Terapii Manualnej Rakowskiego są akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej (PTTMH).

REGULAMIN STOPNI KOMPETENCJI TMR


§ 1

I° KOMPETENCJI

 1. Warunki uzyskania I° Kompetencji w Terapii Manualnej Rakowskiego
  a. Posiadanie tytułu mgr fizjoterapii (rehabilitacji) lub lekarza oraz czynne prawo wykonywania zawodu lekarza lub fizjoterapeuty (potwierdzenie ze stosownej instytucji).
  b. Ukończone wszystkie cztery moduły podstawowe i dwa specjalistyczne Kursu Terapii Manualnej Rakowskiego.
  c. Pozytywnie złożony egzamin z całości programu kursu Terapii Manualnej Rakowskiego przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Rakowskiego.
  d. Decyzję o nadaniu I° Kompetencji podejmuje Komisja Egzaminacyjna Instytutu Rakowskiego.
 2. Prawa i obowiązki Terapeuty I° Kompetencji w Terapii Manualnej Rakowskiego
  a. Prawo posługiwania się tytułem: Terapeuta I° Kompetencji w Terapii Manualnej Rakowskiego.
  b. Możliwość ubiegania się o pełnienie funkcji Młodszego Asystenta na kursach Instytutu Rakowskiego na poniższych zasadach:
  1. Warunki uzyskania funkcji Młodszego Asystenta (MA) na kursach Instytutu Rakowskiego
  a. Uzyskanie I° Kompetencji.
  b. Złożenie wniosku do biura Instytutu Rakowskiego [wniosek]
  c. Uzyskanie pozytywnej opinii Nauczyciela lub Nauczyciela Dyplomowanego TMR, u którego kandydat ukończył kurs TMR.
  d. Ustalenie terminów realizacji asysty
  e. Zawarcie umowy.
  2. Prawa i obowiązki młodszego asystenta (MA).
  a. MA uczestniczy w kursach Instytutu Rakowskiego nieodpłatnie.
  b. Młodszy Asystent ma możliwość powtórki i odświeżenia materiału oraz zdobywania nowych umiejętności pedagogicznych i praktycznych, a także szansę na rozpoczęcie kariery dydaktycznej.
  c. Aktywnie pomaga „przy kozetkach” w treningu praktycznym technik TMR.
  d. Dba o stosowanie technik właściwych dla systemu TMR w trakcie kursu.
  e. Pomaga w przygotowaniu i porządkowaniu sali, pomocy naukowych itp.
  f. Ma możliwość śledzenia całościowego procesu dydaktycznego.
  g. Ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych w harmonogramie kursu.
  h. Młodszy Asystent podczas każdego kursu odbywa dwa spotkania z Nauczycielem: wstępne i podsumowujące. Udział w obu spotkaniach jest obowiązkowy. Podczas spotkania podsumowującego omawiana i analizowana jest ankieta ewaluacyjna Asystenta.
  i. Dla utrzymania funkcji wymagane są pozytywne oceny od Nauczycieli i z ankiet ewaluacyjnych oraz zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę wraz z grupą.
  j. Młodszy Asystent jest zobowiązany do zachowania zasad poufności informacji dotyczących materiałów merytorycznych i dydaktycznych dla prowadzących oraz w zakresie informacji medycznych omawianych pacjentów.

§ 2

II° KOMPETENCJI

 1. Warunki uzyskania II° Kompetencji w Terapii Manualnej Rakowskiego
  a. Uzyskany I° Kompetencji w TMR.
  b. Samodzielne praktykowanie TMR
  c. Zrealizowanie przynajmniej raz wszystkich modułów Kursu Podstawowego i Specjalistycznych TMR w charakterze Młodszego Asystenta.
  d. Odbycie praktyk:
  – 40 godzin w gabinecie u terapeuty z II° lub wyższym stopniem Kompetencji
  – na przynajmniej jednym turnusie leczniczym w Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu.
  e. Złożenie następujących dokumentów: wniosek o nadanie II° Kompetencji, dyplom Terapeuty I° Kompetencji w TMR, rekomendacja przynajmniej jednego Nauczyciela Dyplomowanego lub Nauczyciela TMR, pozytywna ocena Nauczycieli z odbytych asyst.
  f. Decyzję o przyznaniu II° Kompetencji podejmuje Kolegium Nauczycieli TMR.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI TERAPEUTY II° KOMPETENCJI W TERAPII MANUALNEJ RAKOWSKIEGO
  a. Prawo do posługiwania się tytułem: Terapeuta II stopnia Kompetencji w Terapii Manualnej Rakowskiego.
  b. Możliwość prowadzenia indywidualnych praktyk klinicznych dla terapeutów z I° Kompetencji.
  c. Możliwość prowadzenia warsztatów doskonalących/grup studenckich TMR w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie na zasadach uregulowanych umową licencji zawartą z Instytutem Rakowskiego
  d. Możliwość reprezentowania systemu TMR podczas konferencji, zjazdów, kongresów, spotkań naukowych.
  e. Możliwość ubiegania się o pełnienie funkcji Starszego Asystenta na Kursie Podstawowym i Specjalistycznych TMR na następujących zasadach:
 2. Warunki uzyskania funkcji Starszego Asystenta na kursach Instytutu Rakowskiego
  a. Uzyskanie II° Kompetencji.
  b. Złożenie wniosku do biura Instytutu Rakowskiego [wniosek]
  c. Uzyskanie pozytywnej opinii Nauczyciela lub Nauczyciela Dyplomowanego TMR, u którego kandydat ukończył kurs TMR.
  d. Ustalenie terminów realizacji asysty
  e. Zawarcie umowy.
 3. Prawa i obowiązki Starszego Asystenta (SA)
  a. Starszy Asystent ma możliwość aktywnego, płatnego uczestnictwa w kursach Instytutu Rakowskiego na poniższych zasadach.
  b. SA czuwa nad sprawną realizacją programu: tempo realizacji, przerwy, dostosowywanie programu do bieżących potrzeb prowadzących i uczestników kursu, przekazywanie informacji pomiędzy głównymi prowadzącymi.
  c. Wpisuje uwagi do harmonogramów, prezentacji, skryptów oraz metodyki prowadzenia kursu itp. w odpowiednie miejsca.
  d. Uzupełnia prezentacje prowadzącego (własne doświadczenia, obserwacje itp.).
  e. Aktywnie pomaga „przy kozetkach” w treningu praktycznym technik TMR. SA prowadzi zmianę praktyki oraz prezentuje wybrane techniki TMR, po uzgodnieniu z Nauczycielem.
  f. Dba o stosowanie technik właściwych dla systemu TMR w trakcie kursu.
  g. Prowadzi wybrane części teoretyczne kursu na podstawie prezentacji, z własnej inicjatywy, po uzgodnieniu z Nauczycielem (przynajmniej raz na każdym kursie).
  h. Odpowiada za organizację, odpowiednie przygotowanie i porządkowanie sali oraz przygotowanie pomocy naukowych i dydaktycznych (zgodnie z instrukcjami, które otrzyma podczas podpisywania umowy).
  i. Uczestniczy we wszystkich zajęciach kursu zgodnie z harmonogramem.
  j. Ma możliwość prowadzenia zajęć z autoterapii po wstępnym przygotowaniu i uzyskaniu zgody prowadzącego.
  k. SA odbywa podczas każdego kursu dwa spotkania z Nauczycielem: wstępne i podsumowujące. Udział w obu spotkaniach jest obowiązkowy. Podczas spotkania podsumowującego omawiana i analizowana jest ankieta ewaluacyjna Asystenta.
  l. Dla utrzymania funkcji wymagane są pozytywne oceny od Nauczycieli z ankiet ewaluacyjnych.
  m. Wynagrodzenie za asystę jest regulowane umową.

§ 3

III° KOMPETENCJI

 1. Warunki uzyskania III° Kompetencji w Terapii Manualnej Rakowskiego – Nauczyciel TMR
  a. Uzyskany II° Kompetencji w TMR.
  b. Praca na stanowisku Starszego Asystenta na Kursach TMR oraz samodzielne przeprowadzenie wszystkich elementów merytorycznych kursu podstawowego pod nadzorem, do momentu pozytywnej weryfikacji Nauczyciela Dyplomowanego, u którego kandydat asystował podczas kursu.
  c. Złożenie następujących dokumentów: wniosek o nadanie III° Kompetencji, dyplom Terapeuty II° Kompetencji w TMR, rekomendacja przynajmniej jednego Nauczyciela Dyplomowanego, pozytywna ocena Nauczycieli z odbytych asyst.
  d. Decyzję o przyznaniu III° Kompetencji – Nauczyciela Terapii Manualnej Rakowskiego, podejmuje Kolegium Nauczycieli TMR.
 1. Prawa i obowiązki Nauczyciela Terapii Manualnej Rakowskiego
  a. Prawo do posługiwania się tytułem Terapeuta III° Kompetencji w Terapii Manualnej Rakowskiego lub wymiennie Nauczyciela Terapii Manualnej Rakowskiego.
  b. Możliwość samodzielnego prowadzenia poszczególnych modułów Kursu Podstawowego TMR, w wybranym miejscu w Polsce lub Europie na zasadach uregulowanych umową licencyjną zawartą z Instytutem Rakowskiego
  c. Możliwość prowadzenia praktyk dla terapeutów TMR z I° i II° Kompetencji.
  d. Obowiązek uczestniczenia w regularnych, rozwijających i integrujących program szkoleniach dla Nauczycieli TMR.
  e. Nadzór nad rozwojem merytorycznym terapeutów z II° Kompetencji.
  f. Nadzór nad Młodszymi Asystentami podczas kursów

§ 4

IV° KOMPETENCJI

 1. Warunki Uzyskania IV° Kompetencji W Terapii Manualnej Rakowskiego – Nauczyciel Dyplomowany TMR
  a. Uzyskanie III° Kompetencji w TMR.
  b. Samodzielne przeprowadzenie wszystkich elementów merytorycznych kursów Specjalistycznych pod nadzorem, do momentu pozytywnej weryfikacji Nauczyciela Dyplomowanego.
  c. Rozwój merytoryczny w TMR kandydata na IV° Kompetencji jest nadzorowany przez Nauczyciela Dyplomowanego TMR.
  d. Złożenie następujących dokumentów: wniosek o nadanie IV° Kompetencji, dyplom Terapeuty III° Kompetencji w TMR, rekomendacja przynajmniej dwóch Nauczycieli Dyplomowanych TMR.
  e. Decyzję o przyznaniu IV° Kompetencji – Nauczyciela Dyplomowanego Terapii Manualnej Rakowskiego, podejmuje Kolegium Nauczycieli TMR.
 1. Prawa i obowiązki Nauczyciela Dyplomowanego Terapii Manualnej Rakowskiego
  a. Prawo do posługiwania się tytułem Nauczyciela Dyplomowanego Terapii Manualnej Rakowskiego.
  b. Możliwość bycia powołanym do grona Kolegium Nauczycieli TMR, które powoływane jest przez IR.
  c. Nauczyciel Dyplomowany ma prawo prowadzenia wszystkich kursów Terapii Manualnej Rakowskiego według obowiązującego programu w Polsce i na świecie na zasadach uregulowanych umową licencyjną.
  d. Obowiązek uczestniczenia w regularnych, rozwijających i integrujących program szkoleniach dla Nauczycieli TMR.
  e. Nauczyciel Dyplomowany ma prawo organizowania oraz prowadzenia wszelkiego rodzaju praktyk dla Terapeutów ubiegających się o wyższy stopień kompetencji w TMR.
  f. Nauczyciel Dyplomowany ma prawo uczestniczenia w Komisjach Egzaminacyjnych Instytutu Rakowskiego.

Zostaw numer - oddzwonimy