Dorobek naukowy

Poniżej znajdą Państwo dorobek naukowy naszego zespołu: publikacje, wygłoszone referaty, opublikowane książki i filmy na temat terapii manualnej w modelu holistycznym.

Andrzej Rakowski

Referaty wygłoszone, prace opublikowane

Niektóre przyczyny coxalgii oraz coxarthrozy pierwotnej, ich leczenie, profilaktyka stawu biodrowego. Referat wygłoszony dnia 6. 09. 1990 w Łodzi na II Zjeździe TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ.

Musioł M. (współautor) Próba analizy wyników badań manualno-psychologicznych jednego z pacjentów z dolegliwościami odkręgosłupowymi. Współautor. Referat wygłoszony dnia 8. 09. 1990 w Łodzi na II Zjeździe TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ.

Nierównowaga statyczna miednicy oraz dysfunkcje stawów krzyżowo-biodrowych (badanie i diagnoza). Referat wygłoszony 25 września 1993 na Sympozjum Międzynarodowym: DYSFUNKCJE KRĘGOSŁUPA – DIAGNOSTYKA I TERAPIA. Katowice 1993.

Niezbędne elementy badania klinicznego służące identyfikacji i diagnozie zaburzonej czynnościowo jednostki ruchowej kręgosłupa. Referat wygłoszony dnia 25. 09. 1993 podczas Sympozjum Międzynarodowego: DYSFUNKCJE KRĘGOSŁUPA – DIAGNOSTYKA I TERAPIA. Organizator: AWF Katowice, PTF, PTNKF w Katowicach.

Czy podrażnienie więzadeł stawów krzyżowo-biodrowych może wywołać stan ostrych dolegliwości bólowych ze wszystkimi objawami wypukliny jądra miażdżystego L4/L5. Referat wygłoszony 22. 10 1993 w Bydgoszczy podczas III Zjazdu TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ.

Chondromalacja czy też dysfunkcje stawu biodrowego oraz kręgosłupa przyczyną dolegliwości stawu kolanowego. Referat wygłoszony 22. 10. 1993 w Bydgoszczy podczas III Zjazdu TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ.

Niektóre źródła dysfunkcji kręgosłupa oraz ich terapia w założeniach medycyny manualnej (na przykładzie analizy przyczyn i skutków coxalgii). Referat wygłoszony na XI KONGRESIE FIZJOTERAPII w Katowicach dnia 29. 09. 1995.

Proces leczenia odwracalnych dysfunkcji narządu ruchu i ich skutków w świetle teoretycznych założeń medycyny manualnej. Referat wygłoszony na I KONGRESIE REHABILTACJI w Warszawie 1994.

Zespół łuku atlasu a terapia ręczna wg Arlena. Referat wygłoszony z okazji Dnia Inwalidy w Zgorzelcu, 9. 06. 1995.

Kierunki rozwoju Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Referat wygłoszony 10. 11. 1995 w Lubiatowie podczas II Zjazdu POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ.

Dolegliwości słuchowe jako skutek dysfunkcji narządu ruchu. Referat wygłoszony podczas II Zjazdu POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ w Lubiatowie dnia 10. 11. 1995.

Koncepcje zastosowania medycyny manualnej w leczeniu ludzi niepełnosprawnych – potencjalne źródła bólu. Referat wygłoszony Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu, 22. 03. 1996.

Strategia postępowania terapeutycznego w leczeniu dysfunkcyjnych źródeł bólu narządu ruchu. Referat wygłoszony z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu, 23. 03. 1996.

Czy mogą istnieć te same dysfunkcje narządu ruchu, które u jednych chorych wywołują zespół bolesnego barku a u innych zawroty? Referat wygłoszony podczas IV Zjazdu TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ, Rzeszów, wrzesień 1996.

Janiszewski M. Druzd B. Rakowska M. (współautorzy): Wpływ terapii manualnej na zachowanie się napięcia układu wegetatywnego w obrazie elektrokardiograficznym. Referat wygłoszony podczas III Zjazdu PTMM w Lubiatowie dnia 25. 04. 1997.

Igłoterapia punktów spustowych jako jedna z technik odruchowego oddziaływania w dysfunkcjach narządu ruchu. Referat wygłoszony podczas III Zjazdu PTMM w Lubiatowie dnia 26. 04. 1997.

Rakowska M. (współautorka): Łuk atlasu, odcinek szyjny kręgosłupa i stawy żuchwy – dyskusje, terapia. Warsztat, przeprowadzony podczas III Zjazdu PTMM w Lubiatowie dnia 17. 04. 1997.

Strategie postępowania terapeutycznego w leczeniu dysfunkcyjnych źródeł bólu narządu ruchu. Medycyna Manualna Tom I nr 1/1997. Kwartalnik PTMM.

Koncepcja zastosowania medycyny manualnej w leczeniu ludzi niepełnosprawnych – potencjalne źródła bólu. Medycyna Manualna Tom I nr 1/1997. Kwartalnik PTMM.

Janiszewski M. Drózd B. Rakowska M. (współautorzy): Wpływ terapii manualnej na zachowanie się cech napięcia układu wegetatywnego w elektrokardiogramie. Medycyna Manualna Tom I nr 2/1997.

Igłoterapia punktów spustowych jako jedna z technik odruchowego oddziaływania w dysfunkcjach narządu ruchu (część 1). Medycyna Manualna Tom I nr 4/1997. Kwartalnik PTMM.

Ukryte zaburzenia czynności ruchowych narządu ruchu u dzieci. Referat wygłoszony podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu, 20. 03. 1998.

Podstawowe założenia teoretyczne systemu otwartego terapii manualnej. Referat wygłoszony z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu, 21. 03. 1998.

Filozofia medycyny manualnej w modelu holistycznym. Wkład wygłoszony dnia 13. 05. 1998 r. w Klinice Urazowo – Ortopedycznej WAM w Łodzi

Zespoły bólowe krzyża pochodzenia czynnościowego / punkt widzenia medycyny manualnej. Referat wygłoszony podczas IV SYMPOZJU NAUKOWEGO ORTOPEDÓW dnia 16. 05. 1998 r. w Ciechocinku.

Igłoterapia jako zabieg odruchowy w połączeniu z mobilizacją per rectum (na przykładzie więzadła krzyżowo-guzowego). Referat wygłoszony w Lubiatowie podczas IV Zjazdu PTMM dnia 9. 10. 1998 r.

Badanie i mobilizacje per rectum. Referat wygłoszony w Lubiatowie podczas IV Zjazdu PTMM dnia 9. 10. 1998 r.

Święcicki A. (współautor) Generalne kierunki rozwoju medycyny manualnej. Referat wygłoszony dnia 19. 03. 1999 w Zgorzelcu podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy.

Zespół więzadła krzyżowo-guzowego. Referat wygłoszony w Krakowie, dnia 27. 05. 1999, podczas V Zjazdu PTLMM.

Święcicki A. (współautor): Generalne kierunki rozwoju terapii manualnej. Referat wygłoszony w Krakowie, dnia 27. 05. 1999, podczas V Zjazdu PTLMM.

Słobodzian J. (współautorka): Badania nad skutecznością terapii manualnej w leczeniu zespołów bólów kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Plakat zaprezentowany w Krakowie w dniach 28 – 29. 05. 1999, podczas V Zjazdu PTLMM oraz podczas XII Kongresu Towarzystwa Fizjoterapii w Łodzi w dniach 10-12.09. 1999 r.

Rakowska M. (współautorka): Znajomość cech patologii czynnościowej struktur łącznotkankowych a możliwości skuteczniejszego wykorzystania zasobów fizjoterapii. Referat wygłoszony podczas XII Kongresu Towarzystwa Fizjoterapii dnia 11. 09. 1999 r. w Łodzi.

Założenia teoretyczne medycyny manualnej w modelu holistycznym. Wykład wygłoszony na kursie certyfikacyjnym organizowanym przez CMKP w Lubiatowie w dniu19 lutego 2000 r.

„Chory staw biodrowy – chory człowiek”. Próba uzasadnienia opinii prof. Degi powiązaniami strukturalnymi i czynnościowymi mięśni oraz struktur łącznotkankowych. Referat wygłoszony w Zgorzelcu z okazji Dnia Inwalidy 18 marca 2000 r.

Możliwości diagnostyczne zaburzeń czynnościowych narządu ruchu wypływające z oceny procesu chorobowego oraz obserwacji procesu terapeutycznego. Doniesienie własne. Referat wygłoszony na V zjeździe PTMM dnia 9. 06. 2000 r. w Lubiatowie.

Święcicki A. (współautor): „Chory staw biodrowy – chory człowiek” – próba uzasadnienia opinii prof. Degi o problemach dysfunkcji stawu biodrowego na płaszczyźnie ontogenetycznej. Doniesienie własne. Referat wygłoszony na V Zjeździe PTMM dnia 9. 06. 2000r.

Słobodzian J. (współautorka): Badania nad skutecznością terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Kwartalnik PTMM Tom IV nr 1 i 2 / 2000 r.

Terapia manualna w ujęciu holistycznym – definicja. Referat wygłoszony dnia 17. 03. 2001 w Zgorzelcu z okazji obchodów Dnia Inwalidy.

Podstawowe założenia modelu holistycznego terapii manualnej. Wykład wprowadzający wygłoszony dnia 6. 10. 2001 podczas VI Zjazdu PTMM w Lubiatowie.

Medycyna manualna w modelu holistycznym – definicja. Terapia Manualna w Modelu Holistycznym, nr 1 (1) październik 2001. Wyd. CTM.

Słobodzian J. (współautorka) Procedury wykorzystania zasobów diagnostyczno-terapeutycznych modelu holistycznego terapii manualnej, w dysfunkcjach systemu żuchwowo-gnykowego. Wykład wygłoszony dnia 27.04.2002 w Częstochowie na szkoleniu ortodontów polskich zorganizowanym przez Ośrodek POLORTO.

Słobodzian J. (współautorka): „Przyczyny przeciążeń w narządzie ruchu oraz ich objawy – zapobieganie i terapia. Wykład wygłoszony dnia 26. 04. 2003 w Szczyrku podczas KURSOKONFERENCJI Metodyczno-Szkoleniowej

Łańcuchy przyczynowo-skutkowe (interakcje), ich znaczenie i rola w terapii skutków zaburzeń czynności narządu ruchu. Referat wygłoszony dnia 11. 10. 2003 w Łodzi, podczas XIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Słobodzian J. (współautorka): Praktyczne zastosowania modelu holistycznego (całościowego) terapii manualnej. Warsztaty przeprowadzone dnia 12. 10. 2003 w Łodzi podczas XIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Fizyczne reakcje narządu ruchu na negatywne stymulowanie ze sfery psychiczno-duchowej. Terapia Manualna w Modelu Holistycznym, nr 2 (2), maj 2004. Wyd. CTM.

Fizyczne reakcje narządu ruchu na negatywne stymulowanie ze sfery psychiczno-duchowej c.d. Terapia Manualna w Modelu Holistycznym, nr 3 (3), listopad 2004. Wyd. CTM.

Potencjał holistycznego modelu terapii manualnej we wspomaganiu leczenia chorób organicznych oraz terapii chorób pseudoorganicznych. Terapia Manualna w Modelu Holistycznym, nr 3 (3), listopad 2004. Wyd. CTM.

Miejsce modelu holistycznego terapii manualnej w medycynie. Terapia Manualna w Modelu Holistycznym, nr 4, marca 2004.

Łańcuchy przyczynowo-skutkowe (interakcje) – ich znaczenie i rola w terapii skutków zaburzeń czynności narządu ruchu. Część teoretyczna i praktyczna. Terapia Manualna w Modelu Holistycznym, nr 4, marzec 2004.

Chondromalacja czy też dysfunkcja stawu biodrowego oraz kręgosłupa przyczyną dolegliwości stawu kolanowego? Terapia Manualna w Modelu Holistycznym, nr 4, marzec 2004.

Słobodzian J. (współautorka) Schematy oraz tradycjonalizm w myśleniu o przyczynach i terapii dolegliwości rejonu lędźwiowo-krzyżowego. Referat wygłoszony dnia 17. 04. 04 we Wrocławiu podczas SYMPOZJUM NAUKOWEGO na temat: Fizjoterapia w zespołach bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Sympozjum zorganizowane zostało przez Wyższą Szkołę Fizjoterapii we Wrocławiu.

Rola i znaczenie łańcuchów przyczynowo-skutkowych w poszukiwaniu źródeł dolegliwości. Referat wygłoszony podczas VIII Zjazdu PTMM w Lubiatowie, 28. 05. 2004.

Konopnicka-Kasperek K. (współautorka): Wpływ psychogenności na dynamikę procesów zdrowienia pacjentów z zaburzeniami czynności narządu ruchu. Referat wygłoszony podczas VIII Zjazdu PTMM w Lubiatowie, 28. 05. 2004.

Słobodzian J. (2): Kontuzje w sporcie a skutki zaburzeń czynności narządu ruchu, na przykładzie kadry olimpijskiej w lekkiej atletyce. Referat wygłoszony podczas VIII Zjazdu PTMM w Lubiatowie, 28. 05. 2004.

Zespół czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego. Badanie, diagnoza, terapia. Wykład wygłoszony na Sesji Naukowej Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii dnia 12. 09. 2004 w Bolesławcu.

Łańcuchy przyczynowo-skutkowe (interakcje) – ich znaczenie i rola w terapii skutków zaburzeń czynności narządu ruchu. Terapia Manualna w Modelu Holistycznym nr 5, marzec 2005.

Konopnicka-Kasperek K. (1): Wpływ psychogenności na dynamikę procesu zdrowienia pacjentów z czynnościowym zaburzeniem narządu ruchu. (Tamże).

Słobodzian J. Kontuzje w sporcie a skutki zaburzeń czynności narządu ruchu. (Tamże).

Podstawowe założenia terapii manualnej w modelu holistycznym na przykładzie zespołów czynnościowego przejścia szyjno-piersiowego. Referat wygłoszony na Sesji Naukowej z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy, dnia 9. 04. 2005 w Zgorzelcu.

Marszałek S. (2): Okostna krętarza większego jako dostęp do aferencji w terapii zaburzeń czynności narządu ruchu. (Tamże)

Minta P. (2): Reakcje organizmu na różne rodzaje przeciążenia statycznego, w tym psychogennego. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowych Dni Fizjoterapii. AWF Wrocław , 20-21.05. 2005.

Słobodzian J (2). Zaburzenia czynności narządu ruchu – niedoceniana przyczyna dolegliwości przypominających kontuzje sportowe. Referat wygłoszony podczas II Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej. Warszawa 6 – 8 października 2005.

Model holistyczny terapii manualnej na przykładzie zespołu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony na posiedzeniu PTOiT dnia 5. 11. 05 w AM Poznań.

Słobodzian J. (2): Terapia manualna w modelu holistycznym. Na przykładzie zespołu dolegliwości stawu ramiennego. III Ogólnopolska Konferencja PTF „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”. Pabianice 25 – 26. 11. 2005.

Zespoły czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego; badanie, diagnoza, terapia. Wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej z okazji otwarcie NZOS “Provita” w Bolesławcu

Słobodzian J (2).: Zaburzenia czynności narządu ruchu – niedoceniana przyczyna dolegliwości przypominających kontuzje sportowe. Referat wygłoszony podczas II Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej. Warszawa 6 – 8 października 2005.

Model holistyczny terapii manualnej na przykładzie zespołu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony na posiedzeniu PTOiT dnia 5. 11. 05 w AM Poznań.

Słobodzian J. (2): Terapia manualna w modelu holistycznym na przykładzie zespołu dolegliwości stawu ramiennego. III Ogólnopolska Konferencja PTF “Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”. Pabianice 25 – 26. 11. 2005.

Reakcje organizmu na różnego rodzaju przeciążenie statyczne, w tym psychogenne. Wykład wygłoszony dnia 27. 03. 06 dla Koła Naukowego Wydziału Fizjoterapii AM w Poznaniu.

Wpływ stresu na narząd ruchu poprzez struktury dna miednicy. Referat wygłoszony podczas IX Zjazdu PTMM dnia 26. 05. 06. w Lądku Zdroju.

Słobodzian J. (2), Rola i zadania i zadania terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych krzyża. Referat wygłoszony podczas IV Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego nt. współczesnych zasad diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Warszawa 23 – 24 czerwca 2006 r.

Sieracka J. (2), Kozłowski R. (3): Rola i zadania terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych krzyża (w koncepcji modelu holistycznego terapii manualnej). Warsztaty przeprowadzone podczas IV Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego nt. współczesnych zasad diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Warszawa 23 – 24 czerwca 2006 r.

Czynnościowe przejście szyjno-piersiowe – jego struktury oraz patogeneza zaburzeń czynności. Referat wygłoszony dnia 3. 11. 06 w Pabianicach podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTF.

Koncepcja terapii manualnej w modelu holistycznym. Wykład wygłoszony podczas Zjazdu Małopolskiego Oddziału PTF, Kraków 16. 06. 07.

Słobodzian J. (współautorka) Rola i zadania medycyny manualnej w leczeniu zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Referat wygłoszony podczas VI Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego, Warszawa 29 – 30. 06. 07.

Słobodzian J. (2), wygłosiła Bogumiła Dampc, Zaburzenia czynności narządu ruchu – niedoceniana przyczyna dolegliwości przypominających kontuzje u sportowców. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu 29. 03. 2008 r.

Słobodzian J. (2) Stres psychiczny w narządzie ruchu i poprzez narząd ruchu. Referat wprowadzający do całej sesji, wygłoszony 3. 04. 2008 Świętokrzyskie Dni Fizjoterapii. Fizjoterapia w praktyce. Targi Kielce.

Słobodzian J (1) Anatomia oraz patogeneza dysfunkcji struktur systemu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony 3. 04. 2008 tamże.

Słobodzian J. (1), Objawy chorobowe dysfunkcji struktur systemu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony 3. 04. 2008 r. tamże.

Słobodzian J. (1), Manualne badanie czynności systemu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony 3. 04. 2008 tamże.

Słobodzian J. (1) Terapia dysfunkcji struktur systemu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony 3. 04. 2008 r. tamże.

Słobodzian J. (2), Anatomia i patogeneza dysfunkcji struktur dna miednicy. Referat wygłoszony 3. 04. 2008 r. tamże.

Słobodzian J. (2), Objawy chorobowe czynnościowej zmiany stanu tkanek struktur dna miednicy. Referat wygłoszony 3. 04. 2008 r. tamże.

Kozłowski R. (1), Badanie funkcji oraz czynnościowych zmian stanu struktur dna miednicy. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 3. 04. 2008 r. tamże.

Słobodzian J. (2), Terapia dysfunkcji struktur dna miednicy. Referat wygłoszony 3. 04. 2008 r. tamże.

Słobodzian J. (1), Poczucie krzywdy, poczucie winy, poczucie gniewu i reakcje tkankowe w narządzie ruchu. Referat wygłoszony 3. 04. 2008 r. tamże.

Słobodzian J. (1), Słobodzian A. (3), Badanie oraz terapia dysfunkcji struktur systemu żuchwowo-gnykowego. Warsztaty przeprowadzone 3. 04. 2008 r. tamże.

Słobodzian J. (2), Dampc B. (3), Patogeneza, badanie oraz terapia dysfunkcji struktur dna miednicy. Warsztaty przeprowadzone 3. 04. 2008 r. tamże.

Słobodzian J. (1), Praktyczne zastosowanie terapii edukacyjnej. Warsztaty przeprowadzone 3. 04. 2008 r. tamże.

Słobodzian J. (2), Zastosowanie terapii manualnej w modelu holistycznym na przykładzie zespołu dna miednicy. Referat wygłoszony dnia 18. 04. 2008 r. podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Oddział Wielkopolski. Uniwersytet Medyczny Poznań.

Slobodzian J. (1), Człowiek i jego problemy zdrowotne w koncepcji modelu holistycznego terapii manualnej. Referat wygłoszony dnia 18. 04. 2008 r. tamże.

Słobodzian J. (2), Patogeneza, badanie i terapia czynnościowego zespołu bolesnego barku w koncepcji terapii manualnej w modelu holistycznym. Warsztaty przeprowadzone dnia 18. 04. 2008 r. tamże.

Słobodzian J. (2), Objawy stanów przypominających przedzawałowe wygenerowanych zaburzeniami ruchomości czynnościowego przejścia szyjno-piersiowego. Referat wygłoszony podczas VIII Lubuskich Warsztatów Rehabilitacyjnych 30.05.2008 w Torzymiu.

Słobodzian J. (2), Rola i zadania badań obrazowych w ocenie patogenezy zaburzeń czynności narządu ruchu. Referat wygłoszony 7. 11. 08 podczas V Ogólnopolskiej Konferencji PTF SPZOZ w Pabianicach.

Podróże stresu w narządzie ruchu. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym 29. 11. 2008 w Sierosławiu k. Poznania

Słobodzian J. (1), Terapia Manualna Holistyczna w leczeniu zaburzeń czynności narządu ruchu – koncepcja. Tamże.

Słobodzian (2), Anatomia i patogeneza zespołów połączenia głowowo-szyjnego. Referat wygłoszony podczas świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy Lepiej Żyć” dnia 2. 04. 2009 w Kielcach.

Objawy chorobowe w zespołach połączenia głowowo-szyjnego. Tamże.

Słobodzian J. (2) Praktyczna praca z pacjentem w koncepcji terapii manualnej holistycznej: Pełny seans zabiegowy. Warsztaty, tamże.

Słobodzian J. (2), Zespoły szyjne dolne jako czynnościowe przyczyny dolegliwości odczuwanych w obrębie ręki. Referat wygłoszony 5.06.09 podczas Europejskiego Kongresu Chirurgii Ręki w Poznaniu.

Dampc. B. (2), Terapia manualna holistyczna w leczeniu chorób pochodzenia czynnościowego, choroby czynnościowe choć odwracalne to leczone bez powodzenia. Wykład wygłoszony w sesji okrągłego stołu podczas Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego UM w Poznaniu dnia 11. 09. 09.

Słobodzian J. (2), Rakowska D. (3), Tomczak M (4): Przyczyny pozastawowe dysfunkcji oraz dolegliwości stawu ramiennego. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 19.03.2010 w Sierosławiu.

Słobodzian J. (2), Rakowska D. (3), Dysfunkcje kręgosłupa szyjnego i piersiowego przyczyna objawów pozorujących choroby serca. Referat wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Naukowym „Pomóżmy Lepiej Żyć” 22.04.2010 w Kielcach.

Słobodzian J. (2): Związki czynnościowe systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego z poszczególnymi sferami osobowości: sferą narządu ruchu, sferą narządów wewnętrznych, sferą środowiskowo-społeczną i innymi. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji – Perspektywy Rozwoju Rehabilitacji w Polsce dnia 6. 11. 2010 w Pabianicach.

Czynnościowo zmienione tkanki w narządzie ruchu mogą zmieniać obraz krwi? Referat wygłoszony podczas XVII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Zgorzelec 26. 03. 2011.

Słobodzian-Rakowska J. (2) Staw biodrowy w ujęciu holistycznym terapii manualnej. Referat wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Naukowym „Pomóżmy Lepiej Żyć” 7. 04. 2011 w Kielcach.

Słobodzian-Rakowska J. (2) Zaburzenia czynności narządu ruchu jako częsta przyczyna wad oraz dolegliwości w obrębie stóp. Referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej w Międzyzdrojach dnia 11. 05. 2011.

Słobodzian-Rakowska J. (1) Postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze w dysfunkcjach stóp. Referat wygłoszony podczas Konferencji WSEiT w Poznaniu 26. 11. 2011 r.

Obszary zastosowania terapii manualnej holistycznej. Referat wygłoszony podczas XVIII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Zgorzelec 30. 03. 2012.

Struktury dna miednicy a narząd ruchu i narządy wewnętrzne. Doświadczenia własne, dane z literatury. Referat wygłoszony podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 8 03. 2012 w Sierosławiu.

Słobodzian-Rakowska J. (2) Terapia manualna holistyczna w leczeniu  zaburzeń czynności  oraz ich następstw. Referat wygłoszony 22. 09. 2012 podczas XI Zjazdu PTMM w Krakowie.

Słobodzian-Rakowska J. (1) Zespół żuchwowo-gnykowo-czaszkowy patogeneza, badanie, terapia w konxwpcji TMH.  Referat wygłoszony 22. 09. 2012 podczas XI Zjazdu PTMM w Krakowie.

Słobodzian-Rakowska J. (2) Przyczyny pozamiejscowe zaburzeń czynności stawów narządu ruchu na przykładzie stawu kolanowego i ramiennego.  Referat wygłoszony podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii  10. 11. 2012 w Pabianicach.

Słobodzian-Rakowska J. (1), Magdalena Tomczak (3)  Dolegliwości ze strony aparatu mowy wynikające z zaburzeń czynności narządu ruchu. Warsztat przeprowadzony w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej  17.11. 2012 w Poznaniu.

J. Słobodzian – Rakowska (2) Przepuklina jądra miażdżystego oraz pozakorzeniowe przyczyny bólu i innych objawów chorobowych. Algorytmy postępowania. Referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji PTTMMH, temat: PRZEPUKLINA JĄDRA MIAŻDŻYSTEGO, ZMIANY ZWYRODNIENIOWE KRĘGOSŁUPA – ICH ZNACZENIE I ROZUMIENIE W RÓŻNYCH SPECJALNOŚCIACH MEDYCZNYCH, 8. 03. 2013 w Sierosławiu

J. Słobodzian – Rakowska (1), M. Tomczak (3), M. Tucholska (4) Różnicowanie, rokowanie, planowanie terapii w zespołach dyskowo-korzeniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego z uciskiem oraz bez ucisku na struktury nerwowe w koncepcji Terapii Manualnej Holistycznej. Referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji PTTMMH, temat: PRZEPUKLINA JĄDRA MIAŻDŻYSTEGO, ZMIANY ZWYRODNIENIOWE KRĘGOSŁUPA – ICH ZNACZENIE I ROZUMIENIE W RÓŻNYCH SPECJALNOŚCIACH MEDYCZNYCH, 8. 03. 2013 w Sierosławiu.

B. Dampc (1), M. Tomczak (3), Martyna Gibas – Parzych (4): Wartość interpretacji radiologicznej w oparciu o klasyczną ocenę strukturalną, wzbogaconą o ocenę czynności statycznych oraz dynamicznych narządu ruchu. Korelacja z objawami chorobowymi. Referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji PTTMMH, temat: PRZEPUKLINA JĄDRA MIAŻDŻYSTEGO, ZMIANY ZWYRODNIENIOWE KRĘGOSŁUPA – ICH ZNACZENIE I ROZUMIENIE W RÓŻNYCH SPECJALNOŚCIACH MEDYCZNYCH, 8. 03. 2013 w Sierosławiu.

G. Boczkowski (1), J. Sieracka (3), A. Boczkowska (4): Pozakorzeniowe źródła bólu i innych dolegliwości w rejonie odcinka szyjnego i szyjno-piersiowego kręgosłupa, kończyn górnych, obręczy barkowej. Referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji PTTMMH, temat: PRZEPUKLINA JĄDRA MIAŻDŻYSTEGO, ZMIANY ZWYRODNIENIOWE KRĘGOSŁUPA – ICH ZNACZENIE I ROZUMIENIE W RÓŻNYCH SPECJALNOŚCIACH MEDYCZNYCH, 8. 03. 2013 w Sierosławiu.

J. Słobodzian Rakowska (2) Profil psychologiczny pacjenta a występowanie pierwotnej choroby zwyrodnieniowej stawów. Referat wygłoszony podczas XIII KONFERENCJi PTREH ODDZIAŁU LUBUSKIEGO PRZY WSPÓŁUDZIALE ODDZIAŁU REHABILITACJI NOWY SZPITAL W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ SP. Z O.O. Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz w Kostrzynie nad Odrą dnia 13. 04. 2013

J. Słobodzian – Rakowska (1), B. Dampc (3), G. Boczkowski (4) Terapia Manualna Holistyczna w różnych dziedzinach medycyny dla chorych w każdym wieku. Referat wygłoszony podczas zebrania naukowo-warsztatowego PTF Oddział Lubuski, 12. 10. 2013 w Zielonej Górze.

J. Słobodzian – Rakowska (1), B. Damc (3), G. Boczkowski (4). Charakterystyka objawowa wybranych struktur narządu ruchu Referat wygłoszony podczas zebrania naukowo-warsztatowego PTF Oddział Lubuski, 12. 10. 2013 w Zielonej Górze.

B. Dampc (2). Wady i dolegliwości w obrębie stóp jako odpowiedź na zaburzenia czynności narządu ruchu. Referat wygłoszony podczas Konferencji PTLMM, 16. 11. 2013 w Uniejowie.

J. Slobodzian – Rakowska (2) Ogólnoustrojowe znaczenie zaburzeń czynności struktur dna miednicy o charakterze pierwotnym. Referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH. Temat INTERDYSCYPLINARNE OBLICZE ZESPOŁU DNA MIEDNICY – UCIĄŻLIWOŚCI JEGO DYSFUNKCJI W RÓŻNYCH SFERACH ŻYCIA.TRUDNOŚCI TERAPEUTYCZNE I DIAGNOSTYCZNE. Sierosław 7. 03. 2014.

J. Słobodzian – Rakowska (1) Patogeneza pierwotnych zaburzeń czynności struktur dna miednicy. Referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH. Temat INTERDYSCYPLINARNE OBLICZE ZESPOŁU DNA MIEDNICY – UCIĄŻLIWOŚCI JEGO DYSFUNKCJI W RÓŻNYCH SFERACH ŻYCIA.TRUDNOŚCI TERAPEUTYCZNE I DIAGNOSTYCZNE. Sierosław 7. 03. 2014.

J. Słobodzian – Rakowska (1), G. Boczkowski (3) Objawy zaburzeń czynności struktur dna miednicy. Referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH. Temat INTERDYSCYPLINARNE OBLICZE ZESPOŁU DNA MIEDNICY – UCIĄŻLIWOŚCI JEGO DYSFUNKCJI W RÓŻNYCH SFERACH ŻYCIA.TRUDNOŚCI TERAPEUTYCZNE I DIAGNOSTYCZNE. Sierosław 8. 03. 2014.

J. Słobodzian – Rakowska (2), G. Boczkowski (3) Kompleksowa terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy. Warsztaty przeprowadzone podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH. Temat INTERDYSCYPLINARNE OBLICZE ZESPOŁU DNA MIEDNICY – UCIĄŻLIWOŚCI JEGO DYSFUNKCJI W RÓŻNYCH SFERACH ŻYCIA.TRUDNOŚCI TERAPEUTYCZNE I DIAGNOSTYCZNE. Sierosław 8. 03. 2014.

J. Słobodzian – Rakowska (2) Przepuklina jądra miażdżystego oraz pozakorzeniowe przyczyny bólu i innych objawów chorobowych. Algorytm postępowania. Referat wygłoszony podczas XX Edycji Dnia Inwalidy, Zgorzelec 21. 03. 2014

J. Słobodzian – Rakowska (1) Różnicowanie, rokowanie, planowanie terapii w zespołach dyskowo korzeniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego z uciskiem oraz bez ucisku na struktury nerwowe w koncepcji Terapii Manualnej Holistycznej. Referat wygłoszony podczas XX Edycji Dnia Inwalidy, Zgorzelec 21. 03. 2014

B. Dampc (1) Wartość interpretacji radiologicznej w oparciu o klasyczną ocenę strukturalną, wzbogaconą o ocenę czynności statycznych oraz dynamicznych narządu ruchu. Korelacja z objawami chorobowymi. Referat wygłoszony podczas XX Edycji Dnia Inwalidy, Zgorzelec 21. 03. 14

Publikacje książkowe

Informator o pracy Laboratorium Terapii Manualnej. Współautor Jacek Santorski. Wyd. Laboratorium Terapii Manualnej. Poznań 1985 r.

Kręgosłup w Stresie. Poradnik dla terapeuty i pacjenta. Wyd. Laboratorium Terapii Manualnej. Stegna 1989 r.

Kręgosłup w Stresie. Jak pokonać ból i jego przyczyny. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 1998 r.

Podstawowe założenia teoretyczne medycyny manualnej w modelu holistycznym. Techniki odruchowe. Techniki badawcze kręgosłupa. Techniki niespecyficzne dla odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa oraz stawów krzyżowo-biodrowych. Techniki celowane w dysfunkcjach stawów żebrowych. Materiały szkoleniowe Centrum Terapii Manualnej – Kurs I.  Stegna 1997 r.

Charakterystyka patologii czynnościowej mięśni. Etiopatologia, terapia. Materiały szkoleniowe Centrum Terapii Manualnej – Kurs II. Stegna 1996 r.

Interpretacja zdjęć rentgenowskich narządu ruchu pod względem strukturalnym, czynności statycznych oraz czynności dynamicznych. Kongruencje, niekongruencje. Techniki specyficzne dla odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa oraz stawów krzyżowo- biodrowych. Materiały szkoleniowe Centrum Terapii Manualnej – Kurs III. Stegna 1997 r.

Stawy obwodowe – badanie, techniki zabiegowe. Problemy pozastawowych przyczyn dysfunkcji stawowych. Materiały szkoleniowe Centrum Terapii Manualnej – Kurs IV. Stegna 1996 r.

Klinika. Terapia skutków dysfunkcji narządu ruchu w najczęściej spotykanych zespołach zaburzeń czynnościowych. Problemy wskazań i przeciwwskazań. Artrozy, ból, dolegliwości migrenowo-wegetatywne. Materiały szkoleniowe Centrum Terapii Manualnej – Kurs V. Stegna 1998 r.

Medycyna manualna w modelu holistycznym – podstawowe założenia teoretyczne.

Igłoterapia punktów spustowych jako jedna z technik odruchowego oddziaływania w dysfunkcjach narządu ruchu.  Badanie i mobilizacja per rectum. Materiały CTM. Wyd. BIOMED Głogów 1999.

Terapia Manualna Holistyczna. Wyd. CTM 2011

Tłumaczenia

Neumann H., D.: Manuelle Medizin. Eine Einfurung in Theorie, Diagnostic und Therapie. Medycyna manualna. Wprowadzenie do teorii, diagnostyki i terapii. Springer Berlin Heidelberg, Nowy Jork, Tokio 1983 r. Tłumaczono w 1986 r. do użytku wewnętrznego.

Wiele artykułów z „Manuelle Medizin” w latach od 1985 do dziś.

Udział merytoryczny w tłumaczeniu podręcznika medycyny manualnej; autor Robert Maigne: Bóle pochodzenia odkręgosłupowego i leczenie manipulacjami. Paryż 1975. Tłumaczenie w latach 1982/1983 do użytku wewnętrznego

Film

przez zespół Telewizyjny firmy TOTAL z Gdyni. Scenariusz i wykonanie: Andrzej Rakowski.

Janina Słobodzian-Rakowska

Referaty wygłoszone, prace opublikowane

J. Słobodzian – praca doktorska p.t. „Badania nad wydolnością kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego po terapii manualnej stosowanej w jego zespołach bólowych” Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi, promotor: med. Dr med. N. med. Krystian Żołyński

J. Słobodzian – „Wpływ terapii manualnej dysfunkcji narządu ruchu na czynności stóp”. Referat wygłoszony podczas obchodów Dnia Inwalidy w Zgorzelcu 21.03.1998

J. Słobodzian, M. Rakowska – „Wpływ terapii manualnej na czynności statyczne stóp” Medycyna Manualna, t. II, nr 2/3 1998

M. Rakowska, J. Słobodzian – „Dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego”. Przegląd piśmiennictwa, doświadczenia własne. Medycyna Manualna, t.II, nr 2/3, 1998

J. Słobodzian, A. Rakowski – „Badania nad skutecznością terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego” Plakat zaprezentowany w Krakowie w dniach 28-29. 05. 1999r. podczas V Zjazdu PTLMM oraz podczas XII Kongresu Towarzystwa Fizjoterapii w Łodzi w dniach 10-12.09.1999

J. Słobodzian, A. Rakowski – „Badania nad skutecznością terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego”. Medycyna Manualna, t.IV, nr ˝, 2000

J. Słobodzian – „Sposoby diagnozowania przyczyn oraz leczenie bólów krocza i spojenia łonowego. Przegląd literatury, wnioski z własnej praktyki terapeutycznej. Doniesienie własne”. Referat wygłoszony na V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej w Lubiatowie dnia 9.06 2000

J. Słobodzian, A. Rakowski – „Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego”, wyd. Skamed, Łódź, 2000

J. Słobodzian, A. Rakowski – „Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego”, wyd. Centrum Terapii Manualnej, Poznań, 2001

A. Rakowski, J. Słobodzian – „Podstawowe założenia terapii manualnej w modelu holistycznym”. Referat wygłoszony w Vital Rehabilitacion Tiakowi Office dnia 15.01.2002r. w Chicago

A. Rakowski, J. Słobodzian – „Procedury wykorzystania zasobów diagnostyczno- terapeutycznych modelu holistycznego terapii manualnej w dysfunkcjach systemu żuchwowo-gnykowego”. Wykład wygłoszony dnia 27.04.2002r. w Częstochowie na szkoleniu ortodontów zorganizowanym przez Ośrodek POLORTO

J. Słobodzian – „Badanie narządu żucia stosowane w modelu holistycznym terapii manualnej”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002

J. Słobodzian – „Przykład wykorzystania dynamiki reakcji organizmu na bodźce lecznicze w modelu holistycznym terapii manualnej na przykładzie objawów dysfunkcji systemu żuchwowo-gnykowego” Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002

J. Słobodzian – „Leczenie schorzeń stawu skroniowo- żuchwowego w gabinecie ortodontycznym- relacja ze szkolenia dla lekarzy ortodontów”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002

J. Słobodzian – „Problemy gastryczne w teorii i praktyce terapii manualnej w modelu holistycznym”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 3, listopad 2002

J. Słobodzian, A. Rakowski – „Leczenie stanów przeciążeniowych u sportowców wyczynowych w koncepcji terapii manualnej w modelu holistycznym. Doświadczenia własne.” Wykład wygłoszony podczas Kursokonferencji Kadr Instruktorsko- Trenerskich , 22-24.11.2002r. w Szklarskiej Porębie

J. Słobodzian, A. Rakowski – „Seans zabiegowy terapii manualnej w modelu holistycznym”. Warsztaty przeprowadzone podczas Międzynarodowych Dni Inwalidy dnia 22.03.2003 w Zgorzelcu

A. Rakowski, J. Słobodzian – „Definicja terapii manualnej w modelu holistycznym”. Warsztaty przeprowadzone podczas Międzynarodowych Dni Inwalidy dnia 22.03.2003 w Zgorzelcu

A. Rakowski, J. Słobodzian – „Przyczyny przeciążeń w narządzie ruchu oraz ich objawy, zapobieganie i terapia”. Wykład wygłoszony dnia 26.04.2003r. w Szczyrku podczas Kursokonferencji Metodyczno-Szkoleniowej PZLA

A. Rakowski, J. Słobodzian – „Praktyczne zastosowanie modelu holistycznego (całościowego) terapii manualnej”. Warsztaty przeprowadzone dnia 12.10. 2003r. w Łodzi podczas XIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

J. Słobodzian – „Możliwości leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu z wykorzystaniem skojarzonych metod uzdrowiskowych i terapii manualnej w modelu holistycznym”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 4, marzec 2004r.

J. Słobodzian, A. Rakowski – „Kontuzje w sporcie a skutki zaburzeń czynności narządu ruchu na przykładzie kadry olimpijskiej w lekkiej atletyce”. Referat wygłoszony podczas VII Zjazdu PTMM w Tiakowie w dniu 28.05.2004r.

J. Słobodzian – „Cechy i znaczenie pamięci tkankowej w terapii bólu na przykładzie pacjenta po amputacji kończyn dolnych”. Referat wygłoszony podczas VII Zjazdu PTMM w Tiakowie w dniu 28.05.2004r.

A. Rakowski, J. Słobodzian – „Schematy oraz tradycjonalizm w myśleniu o przyczynach i terapii dolegliwości rejonu lędźwiowo-krzyżowego”. Referat wygłoszony 17.04.2004r. we Wrocławiu podczas Sympozjum Naukowego n.t. Fizjoterapia w zespołach bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa

J. Słobodzian – „Realizacja założeń terapii manualnej w modelu holistycznym na przykładzie zespołów lędźwiowo-krzyżowych”. Referat wygłoszony dnia 09.04.2005r. podczas Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu

A. Rakowski, J. Słobodzian – „Zaburzenia czynności narządu ruchu- niedoceniana przyczyna dolegliwości przypominających kontuzje u sportowców”. Referat wygłoszony w dniu 08.10.2005r. podczas II Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej w Warszawie

A. Rakowski, J. Słobodzian – „Praktyczne zastosowanie terapii manualnej w modelu holistycznym”. Referat wygłoszony dnia 26.11.2005r. podczas III Ogólnopolskiej Konferencji p.t. „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”, Pabianice

A. Rakowski, J. Słobodzian – Rola i zadania terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych krzyża. Referat wygłoszony dnia 24.06.2006r. podczas VI Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego.  Warszawa.

A. Rakowski, J. Słobodzian – Rola i zadania terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Referat wygłoszony dnia 30.06.2007r. podczas IV Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego nt. współczesnych zasad diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Warszawa.

J. Słobodzian, J. Sieracka – Zaburzenia czynności systemu żuchwowo-gnykowego jako odpowiedź organizmu na różne formy przemocy. Referat wygłoszony dnia 20.10.2007r. podczas XIV Międzynarodowego Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii we Wrocławiu.

A. Rakowski, J. Słobodzian – Stres psychiczny w narządzie ruchu i poprzez narząd ruchu. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.

J. Slobodzian – Anatomia oraz patogeneza dysfunkcji struktur systemu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.

J. Slobodzian – Objawy chorobowe dysfunkcji struktur systemu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.

J. Słobodzian, A. Rakowski – Manualne badanie czynności systemu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.

J. Słobodzian, A. Rakowski – Terapia dysfunkcji struktur systemu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.

A. Rakowski, J. Słobodzian, Zastosowanie terapii manualnej w modelu holistycznym na przykładzie zespołu dna miednicy. Referat wygłoszony dnia 18. 04. 2008 r. podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Oddział Wielkopolski. Uniwersytet Medyczny Poznań.

J. Słobodzian, A. Rakowski, Człowiek i jego problemy zdrowotne w koncepcji modelu holistycznego terapii manualnej. Referat wygłoszony dnia 18. 04. 2008 r. tamże.

J. Słobodzian, A. Rakowski- Patogeneza, badanie i terapia czynnościowego zespołu bolesnego barku w koncepcji terapii manualnej w modelu holistycznym. Warsztaty przeprowadzone dnia 18. 04. 2008 r. tamże.

J. Słobodzian, A. Rakowski – Terapia manualna holistyczna w leczeniu zaburzeń czynności narządu ruchu – koncepcja. Referat wygłoszony 29.11.2008r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Poznaniu.

A. Rakowski, J. Słobodzian – Objawy chorobowe w zespole połączenia głowowo-szyjnego. Referat wygłoszony dnia 2.04.2009r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach.

J. Słobodzian A. Rakowski – Anatomia i patogeneza zespołów połączenia głowowo-szyjnego. Referat wygłoszony dnia 2.04.2009r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach.

J. Słobodzian A. Rakowski – Badanie i terapia w zespołach połączenia głowowo-szyjnego. Referat wygłoszony dnia 2.04.2009r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach.

A. Rakowski, J. Słobodzian – Pełny seans zabiegowy. Warsztaty przeprowadzone dnia 2.04.2009r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach.

J. Słobodzian, B. Dampc. Patogeneza oraz interakcje zespołów struktur dna miednicy. Referat wygłoszony dnia 3.04.2009r. podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach.

J. Słobodzian- Zasady współpracy lekarzy rodzinnych i fizjoterapeutów. Seminarium przeprowadzone 18.04.2009r. podczas I Ogólnopolskiej Konferencji „ POZ czyli porozmawiajmy o zdrowiu” we Wrocławiu.

A. Rakowski, J. Słobodzian . , Zespoły szyjne dolne jako czynnościowe przyczyny dolegliwości odczuwanych w obrębie ręki.  Referat wygłoszony 5.06.09 podczas Europejskiego Kongresu Chirurgii Ręki  w Poznaniu.

A. Rakowski, J. Słobodzian,, D. Rakowska, M. Tomczak: Przyczyny pozastawowe dysfunkcji oraz dolegliwości stawu ramiennego. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 19 marca 2010 w Sierosławiu.

A. Rakowski, J. Słobodzian, D. Rakowska, Dysfunkcje kręgosłupa szyjnego i piersiowego przyczyna objawów pozorujących choroby serca.  Referat wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Naukowym „Pomóżmy Lepiej Żyć” 22. kwietnia 2010 w Kielcach.

A. Rakowski, J. Słobodzian: Związki czynnościowe systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego z poszczególnymi sferami osobowości: sferą narządu ruchu, sferą narządów wewnętrznych, sferą środowiskowo-społeczną i innymi.  Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji – Perspektywy Rozwoju Rehabilitacji w Polsce dnia 6. 11. 2010 w Pabianicach.

A. Rakowski, J. Słobodzian, Czynnościowa Zmiana Stanu Tkanek w koncepcji Terapii Manualnej Holistycznej. Referat wygłoszony podczas Konferencji WSEiT w Poznaniu 3.12.2010.

J. Słobodzian, M. Jancelewicz: Wykorzystanie łączonych metod postępowania terapeuty manualnego i stomatologa w leczeniu pacjenta z dysfunkcją systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego. Studium przypadku. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 11 marca 2011  w Sierosławiu.

​J. Słobodzian, M. Jancelewicz, A. Słobodzian: Współpraca stomatologa i terapeuty manualnego w badaniu systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego. Warsztaty przeprowadzone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 11 marca 2011  w Sierosławiu.

A. Sozańska-Kut, J. Słobodzian, A. Słobodzian: Interdyscyplinarne ujęcie  zaburzeń systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego w kontekście narządu mowy na podstawie doświadczeń zespołu złożonego z foniatry, terapeuty mowy i terapeuty manualnego. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 11 marca 2011  w Sierosławiu.

A. Sozańska-Kut, J. Słobodzian, A. Słobodzian: „Śpiewać każdy może”. Praktyczne zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta z zaburzeniami aparatu mowy w pracy terapeuty mowy oraz terapeuty manualnego. Warsztaty przeprowadzone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 11 marca 2011  w Sierosławiu.

J. Słobodzian-Rakowska: Istota zaburzeń czynności narządu ruchu wyrażona specyficzną aktywnością tkankową.  Referat wygłoszony podczas Międzynarodowego Dnia Inwalidy – marzec 2011 w Zgorzelcu.

A. Rakowski, J. Słobodzian–Rakowska: Staw biodrowy w ujęciu holistycznym terapii manualnej.   Referat wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Naukowym „Pomóżmy Lepiej Żyć” 7. kwietnia 2011 w Kielcach.

A. Rakowski, J. Słobodzian – Rakowska: Zaburzenia czynności narządu ruchu jako częsta przyczyna wad oraz dolegliwości w obrębie stóp. Referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej w Międzyzdrojach dnia 11. 05. 2011.

J. Słobodzian – Rakowska, A. Rakowski: Postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze w dysfunkcjach stóp. Referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej w Międzyzdrojach dnia 11. 05. 2011.

J. Słobodzian – Rakowska, A. Rakowski: Postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze w dysfunkcjach stóp. Referat wygłoszony podczas Konferencji WSEiT w Poznaniu 26. 11. 2011 r.

J. Słobodzian-Rakowska, M. Tomczak: Zaburzenia czynności kluczowych rejonów narządu ruchu u dzieci. Doświadczenia własne, przegląd literatury. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 9 marca 2012  w Sierosławiu.

A. Rakowski, J. Słobodzian-Rakowska: Terapia manualna holistyczna w leczeniu  zaburzeń czynności  oraz ich następstw. Referat wygłoszony 22. 09. 2012 podczas XI Zjazdu PTMM w Krakowie.

J. Słobodzian-Rakowska, A. Rakowski: Zespół żuchwowo-gnykowo-czaszkowy patogeneza, badanie, terapia w koncepcji TMH.  Referat wygłoszony 22. 09. 2012 podczas XI Zjazdu PTMM w Krakowie.

A. Rakowski, J. Słobodzian-Rakowska: Przyczyny pozamiejscowe zaburzeń czynności stawów narządu ruchu na przykładzie stawu kolanowego i ramiennego.  Referat wygłoszony podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii  10. 11. 2012 w Pabianicach.

J. Słobodzian, M. Jancelewicz: Wykorzystanie łączonych metod postępowania terapeuty manualnego i stomatologa w leczeniu pacjenta z dysfunkcją systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego. Studium przypadku. Referat wygłoszony podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii  10. 11. 2012 w Pabianicach.

J. Słobodzian-Rakowska, A. Rakowski, M. Tomczak:  Dolegliwości ze strony aparatu mowy wynikające z zaburzeń czynności narządu ruchu. Warsztat przeprowadzony w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej  17.11. 2012 w Poznaniu.

Prace opublikowane

J. Słobodzian – praca doktorska p.t. „Badania nad wydolnością kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego po terapii manualnej stosowanej w jego zespołach bólowych” Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi, promotor: med. Dr med. N. med. Krystian Żołyński, 2000

J. Słobodzian, M. Rakowska – „Wpływ terapii manualnej na czynności statyczne stóp” Medycyna Manualna, t. II, nr 2/3 1998

M. Rakowska, J. Słobodzian – „Dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego”. Przegląd piśmiennictwa, doświadczenia własne. Medycyna Manualna, t.II, nr 2/3, 1998

J. Słobodzian, A. Rakowski – „Badania nad skutecznością terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego”. Medycyna Manualna, t.IV, nr ˝, 2000

J. Słobodzian, A. Rakowski – „Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego”, wyd. Skamed, Łódź, 2000

J. Słobodzian, A. Rakowski – „Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego”, wyd. Centrum Terapii Manualnej, Poznań, 2001

J. Słobodzian – „Badanie narządu żucia stosowane w modelu holistycznym terapii manualnej”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002

J. Słobodzian – „Przykład wykorzystania dynamiki reakcji organizmu na bodźce lecznicze w modelu holistycznym terapii manualnej na przykładzie objawów dysfunkcji systemu żuchwowo-gnykowego” Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002

J. Słobodzian – „Leczenie schorzeń stawu skroniowo- żuchwowego w gabinecie ortodontycznym- relacja ze szkolenia dla lekarzy ortodontów”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002

J. Słobodzian – „Problemy gastryczne w teorii i praktyce terapii manualnej w modelu holistycznym”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 3, listopad 2002

J. Słobodzian – „Możliwości leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu z wykorzystaniem skojarzonych metod uzdrowiskowych i terapii manualnej w modelu holistycznym”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 4, marzec 2004r.

A. Rakowski, J. Słobodzian-Rakowska – „Terapia Manualna Holistyczna” – rozdział XII, Wyd. CTM, Poznań 2011

Grzegorz Boczkowski

Boczkowski G. (współautor) Refleksoterapia stopy Warsztat przeprowadzony podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych Kraków 12-14 kwietnia 2007

Boczkowski G. (współautor) Relaksacja Warsztat przeprowadzony podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych Kraków 3-5 kwietnia 2008

Boczkowski G. (współautor) Wpływ hipoterapii na wyniki usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych Kraków 3-5 kwietnia 2008

Boczkowski G. (współautor) Ocena skuteczności komputerowej rehabilitacji kognitywnej u pacjentów z deficytami poznawczymi po uszkodzeniu mózgu – doniesienia wstępne Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych Kraków 26-28 marca 2009 (II miejsce w sesji Fizjoterapii)

Rakowska D., Boczkowski G. Aktywność biologiczna czynnościowo zmienionych tkanek. referat wygłoszony 3-4 grudnia 2010 na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej, organizowanej przez WSEiT w Poznaniu

Tomczak M., Boczkowski G. Charakterystyka objawowa czynnościowo zmienionych tkanek. Referat wygłosiła Magdalena Tomczak 3-4 grudnia 2010 na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej organizowanej przez WSEiT w Poznaniu

Rakowski A., Słobodzian-Rakowska J., Dampc B., Rakowska D., Tomczak M., Walczak K., Boczkowski G. Palpacyjne cechy aktywności tkankowej – techniki badawcze prowokowaniem, zabiegi biomechaniczne i odruchowe Warsztat przeprowadzony podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej 3-4 grudnia 2010

Sieracka J., Tomczak M., Walczak K., Boczkowski G., Dysfunkcje sytemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego: patogeneza, objawy, badanie manualne, interakcje z narządem ruchu, terapia. Warsztat Przeprowadzony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH 11-12 marca 2011 w Sierosławiu

Rakowski A., Boczkowski G., Struktury dna miednicy a narząd ruchu i narządy wewnętrzne. Doświadczenia własne, dane z literatury. Referat wygłosił Andrzej Rakowski podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 8 marca 2012 w Sierosławiu

Tomczak M., Dampc B., Sieracka J., Boczkowski G., Bodźce odruchowe przyjmowane przez narząd ruchu mające wpływ na narządy wewnętrzne w kierunku prowokowania objawów chorobowych oraz uruchamiających procesy zdrowienia. Warsztat przeprowadzony podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH 8 marca 2012 w Sierosławiu

Boczkowski G., Sieracka J., Boczkowska A., Charakterystyka objawowa tkanek w koncepcji Terapii Manualnej Holistycznej – znaczenie w badaniu, różnicowaniu i terapii referat wygłosił Grzegorz Boczkowski 22 września 2012 w Krakowie podczas Konferencji Naukowej Oblicza medycyny manualnej – jedność w różnorodności

Rakowski A., Słobodzian-Rakowska J., Tomczak M., Boczkowski G., Boczkowska A. Dolegliwości ze strony aparatu mowy wynikające z zaburzeń czynności narządu ruchu Warsztat przeprowadzony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej Głos w sprawie głosu 17 listopada 2012 w Poznaniu

Boczkowski G., Rakowski A., Sieracka J., Boczkowska A. Pozakorzeniowe źródła bólu i innych dolegliwości w rejonie odcinka szyjnego i szyjno-piersiowego kręgosłupa, kończyn górnych, obręczy barkowej. Referat wygłosił Grzegorz Boczkowski podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 7 marca 2013 w Sierosławiu

Boczkowski G., Rakowski A., Słobodzian-Rakowska J., Dampc B., Boczkowska A., Tomczak M. Postępowanie w stanach ostrych zespołów bólowych lędźwiowo-krzyżowych i szyjno-piersiowych. Warsztat przeprowadzony podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH 7 marca 2013 w Sierosławiu

Słobodzian-Rakowska J., Rakowski A., Boczkowski G., Objawy zaburzeń czynności struktur dna miednicy. Referat wygłosili Grzegorz Boczkowski i Janina Słobodzian-Rakowska podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH 8 marca 2014 w Sierosławiu

Rakowski A., Słobodzian-Rakowska J., Boczkowski G. Kompleksowa terapia zaburzeń czynnościu struktur dna miednicy. Warsztat przeprowadzony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH 8 marca 2014 w Sierosławiu

Alicja Boczkowska

Boczkowski G. Sieracka J. Boczkowska A. Charakterystyka objawowa tkanek w koncepcji Terapii Manualnej Holistycznej – znaczenie w badaniu, różnicowaniu i terapii referat wygłosił Grzegorz Boczkowski 22 września 2012 w Krakowie podczas Konferencji Naukowej „Oblicza medycyny manualnej – jedność w różnorodności”

Rakowski A., Słobodzian-Rakowska J., Tomczak M., Boczkowski G., Boczkowska A. Dolegliwości ze strony aparatu mowy wynikające z zaburzeń czynności narządu ruchu Warsztat przeprowadzony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej „Głos w sprawie głosu” 17 listopada 2012 w Poznaniu

Boczkowski G., Rakowski A., Sieracka J., Boczkowska A. Pozakorzeniowe źródła bólu i innych dolegliwości w rejonie odcinka szyjnego i szyjno-piersiowego kręgosłupa, kończyn górnych, obręczy barkowej. Referat wygłosił Grzegorz Boczkowski podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 7 marca 2013 w Sierosławiu

Boczkowski G., Rakowski A., Słobodzian-Rakowska J., Dampc B., Boczkowska A., Tomczak M. Postępowanie w stanach ostrych zespołów bólowych lędźwiowo-krzyżowych i szyjno-piersiowych. Warsztat przeprowadzony podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH 7 marca 2013 w Sierosławiu

Andrzej Święcicki

Rakowski A. (współautor): Generalne kierunki rozwoju terapii manualnej. Referat wygłoszony na V Zjeździe PLTMM w Krakowie dnia 27 maja 1999 r.

Możliwości diagnostyczne zaburzeń czynnościowych narządu ruchu na podstawie obrazu tęczówki. Doniesienie własne.

Rakowski A. (współautor): Generalne kierunki rozwoju medycyny manualnej. “Medycyna Manualna” t. III nr 1/2, 1999 r.

Bogumiła Dampc

Rakowski A., Słobodzian J., Zaburzenia czynności narządu ruchu – niedoceniana przyczyna dolegliwości przypominających kontuzje u sportowców. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc, 28.03.2008r. w Zgorzelcu. XVI Międzynarodowy Dzień Inwalidy.

Kozłowski R. (1), Badanie funkcji oraz czynnościowych zmian stanu struktur dna miednicy. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 03. 04. 2008 r. Świętokrzyskie Dni Fizjoterapii. Fizjoterapia w praktyce. Targi Kielce.

Sieracka J., Dampc B., Walczak K., Wykorzystanie potencjałów terapii manualnej w modelu holistycznym do terapii zaburzeń zespołów szyjno-piersiowych – badanie i terapia. Warsztaty przeprowadzone 30.05.2008 r. w Torzymiu.

Sieracka J., Dampc B., Objaw pseudo – Baastrupa – konsekwencja czy przyczyna czynnościowej zmiany stanu tkanek (CZST). Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 08.10.2008 w Pabianicach. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”.

Dampc B., Autoterapia w zespołach połączenia głowowo – szyjnego. Referat wygłoszony 02.04.2009 r. Świętokrzyskie Dni Fizjoterapii. Fizjoterapia w praktyce. Targi Kielce.

Rakowski A., Słobodzian J., Dampc B., Terapia Manualna Holistyczna w leczeniu chorób pochodzenia czynnościowego. Choroby czynnościowe choć odwracalne to leczone bez powodzenia. Referat wygłosili: Andrzej Rakowski, Bogumiła Dampc             11.09.2009 r. w sesji okrągłego stołu podczas Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego UM w Poznaniu.

Dampc B., Pamięć tkankowa w zaburzeniach czynności narządu ruchu. Referat wygłoszony  3-4.12.2010 r. na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej, organizowanej przez WSEiT w Poznaniu.

Rakowski A., Słobodzian J., Dampc B., Rakowska D., Tomczak M., Walczak K., Palpacyjne cechy aktywności tkankowej – techniki badawcze prowokowaniem, zabiegi biomechaniczne i odruchowe. Warsztaty przeprowadzone 3-4.12.2010 r. na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej, organizowanej przez WSEiT w Poznaniu.

Rakowski A., Dampc B., Reakcje tkanek systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego na różne formy przemocy oraz ich interakcje z narządem ruchu. Referat wygłosili: Andrzej Rakowski, Bogumiła Dampc 11-12.03.2011r  na III Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Dampc B., Tomczak M., Studium przypadku jako ilustracja patologicznej czynnościowo aktywności tkankowej. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 24-27.03.2011 podczas XVII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu.

Tomczak M., Dampc B., Częstotliwość występowania dysfunkcji w rejonie stóp u dzieci w wieku 7 lat na podstawie badań własnych. Referat wygłosiła Magdalena Tomczak 20-22.05.2011 r. w Międzyzdrojach podczas Konferencji Naukowej na temat: “Dysfunkcje stopy i stawu skokowego i ich wpływ na narząd ruchu”, której organizatorami byli SPONDYLUS i PTLMM.

Dampc B., Gibes-Porzych M., Sieracka J., Dolegliwości w obrębie klatki piersiowej pozorujące objawy chorób organicznych narządów tego obszaru generowane przez czynnościowo zmienione tkanki niektórych struktur narządu ruchu. Referat wygłosiła Martyna Gibes-Porzych 8-9.03.2012 r. na IV Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Dampc.B., Rakowski A., Tomczak M., Gibes-Porzych M., Wartość interpretacji radiologicznej w oparciu o klasyczną ocenę strukturalną, wzbogaconą o ocenę czynności statycznych oraz dynamicznych narządu ruchu. Korelacja z objawami chorobowymi. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 8-9.03.2013 r. na V Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Rakowski A., Dampc B., Wady i dolegliwości w obrębie stóp jako odpowiedź na zaburzenia czynności narządu ruchu. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 15-16.11.2013 r. na IX Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej w Uniejowie

Dampc B.,Tomczak M.Postępowanie terapeutyczne z chorymi cierpiącymi z powodu dysfunkcji dna miednicy o podłożu psychogennym – studium przypadków. Referat wygłosiły: Bogumiła Dampc i Magdalena Tomczak 7-8.03.2014 r. na VI Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Tomczak M., Dampc B. Postępowanie terapeutyczne z chorymi cierpiącymi z powodu dysfunkcji dna miednicy o charakterze odruchowym – studium przypadków. Referat wygłosiły: Magdalena Tomczak i  Bogumiła Dampc 7-8.03.2014 r. na VI Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Zostaw numer - oddzwonimy