Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies obowiązująca od dnia 25.05.2018 r.

 

§1 Podstawowe cele Polityki prywatności

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.ctmrakowski.pl/sklep.html oraz serwisu www.ctmrakowski.pl/sklep.html, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Centrum Terapii Manualnej sp. z o.o. sp.k. siedzibą w Sierosławiu, ul. Leśna 1, 62-080, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000716535, NIP: 7772974119, REGON: 300550783 zwany dalej „CTM”.
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.
 3. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:
  1. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów,
  2. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych,
  3. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży, wykonanie usługi lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
  4. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
  5. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 4. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

§2 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Centrum Terapii Manualnej sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Sierosławiu, ul. Leśna 1.
 2. Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem adres e-mail biuro@ctmrakowski.pl.

§3 Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów:
  1. dane osobowe (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, numer telefonu)
  2. dane przedsiębiorstwa (nazwa przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, NIP)

§4 Zbieranie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

§5 Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest:
  1. konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  2. niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

§6 Profilowanie

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem publicznych adresów IP.  

§7 Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych

 1. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym, świadczącym administratorowi usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną, księgową  oraz usługami marketingowymi.
 2. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski.

§8 Prawa Klienta

 1. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie:
  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do przenoszenia;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na nasz adres wskazany na wstępie niniejszej klauzuli informacyjnej;
 1. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzając Twoje dane naruszyliśmy przepisy  dotyczące ochrony danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9 Okres retencji danych

 1. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.
 2. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
 3. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
 4. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
 5. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 §10 Pliki „cookies”

Co to są pliki cookies?

 1. Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Jakie funkcje spełniają cookies?

 1. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną.
 2. Informacje jakie są zbierane to:
  1. adres IP użytkownika,
  2. informacje o innych stronach jakie użytkownik przeglądał przed wejściem na stronę www.ctmrakowski.pl
  3. informacje o przeglądarce używanej przez użytkownika
  4. informacje o ewentualnych błędach podczas wyświetlania strony

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

 1. Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę.
 2. Działania, jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji o użytkowniku to:
  1. Dostosowanie serwisu i strony www.
  2. Obsługa logowania
  3. Zmiana funkcjonalności i wyglądu formularza kontaktowego
  4. Zbieranie automatycznych informacji o użytkowniku w celu statystyk
  5. Zbieranie informacji o ewentualnych błędach podczas wyświetlania strony, które pozwalają na szybsze ich naprawienie.
 3. Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.

Czy trzeba wyrażać zgodę na działanie cookies

 1. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.
CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00