Regulamin uzyskiwania stopni kompetencji w TMH

TERAPIA MANUALNA HOLISTYCZNA dr. Andrzeja Rakowskiego

REGULAMIN UZYSKIWANIA STOPNI KOMPETENCJI

            Terapia Manualna Holistyczna zdobyła sobie wielkie uznanie wśród chorych ze względu na swoją skuteczność. Zdobywa także coraz więcej uznania w świecie medycznym ponieważ wzbogaca klasyczne postępowanie lecznicze o terapię zaburzeń czynnościowych, które są powszechne i leżą u źródeł ok. 80% wszystkich chorób gnębiących człowieka. Wyrazem tego są m. in. kursy prowadzone w zakresie TMH od 1993 roku, które cieszą się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem. W roku 2007 powstało Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym (www.pttmmh.pl). Jednym z jego celów statutowych jest wspomaganie oraz wspieranie rozwoju naukowego w zakresie TMH.

            Cała historia TMH, jej obecne, istotne i wciąż rosnące znaczenie w medycynie oraz w terapii manualnej w ogóle, zainspirowała nas do stworzenia możliwości rozwoju osobistego oraz merytorycznego, absolwentom naszych kursów. W związku z tym powstał regulamin uzyskiwania stopni kompetencji w zakresie Terapii Manualnej Holistycznej.

 

I° KOMPETENCJI

     WARUNKI UZYSKANIA I° KOMPETENCJI  W TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ

 1. Tytuł lekarza lub mgr fizjoterapii (rehabilitacji) – czynne prawo wykonywania zawodu lekarza lub fizjoterapeuty (potwierdzenie stosownej instytucji).
 2. Ukończone wszystkie moduły podstawowe i specjalistyczne Kursu Terapii Manualnej Holistycznej.
 3. Pozytywnie złożony egzamin kompetencyjny przed Komisją Egzaminacyjną Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym (praktyczny i teoretyczny) z całości programu kursu Terapii Manualnej Holistycznej.

PRAWA I OBOWIĄZKI TERAPEUTY I° KOMPETENCJI w TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ

 1. Prawo posługiwania się tytułem: Terapeuta I° Kompetencji w Terapii Manualnej Holistycznej
 2. Prawo samodzielnego praktykowania terapii manualnej narządu ruchu w koncepcji TMH,
  z zastosowaniem technik badawczych i zabiegowych biomechanicznych oraz odruchowych.

3.   Terapeuta Iº Kompetencji przyjmuje na siebie obowiązki:

- bezwzględnego przestrzegania Kodeksu Etyki Terapeuty Manualnego

- nieustannego rozwoju osobistego oraz zawodowego.

 

II° KOMPETENCJI

    WARUNKI UZYSKANIA II° KOMPETENCJI W TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ 

 1. Przynależność do Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym.
 2. Uzyskany  I° kompetencji w TMH.
 3. Minimum trzy lata samodzielnego praktykowania Terapii Manualnej Holistycznej, od momentu uzyskania I° stopnia kompetencji. W przypadku osób które złożyły egzamin kompetencyjny przed uprawnionym organem wcześniej – przed wprowadzeniem stopni kompetencyjnych, praktyka liczy się od daty złożenia egzaminu.
 4. Ukończony kurs z zakresu technik psychosomatycznych w Terapii Manualnej Holistycznej - Terapii Edukacyjnej. Nie dotyczy to tych absolwentów TMH, którzy przeszli rozszerzony program szkoleniowy w zakresie TE  i otrzymali na zakończenie kursu dodatkowy dyplom ukończenia TE lub ukończyli wcześniej dodatkowy kurs TE.
 5. Ukończony Kurs Rozwijający z TMH wg obowiązującego programu.

      Na kurs przeznaczono 60 godz. akademickich, które zostaną zrealizowane w dwóch modułach po 30 godz. Program kursu obejmować będzie zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem TMH w różnych specjalnościach  medycznych, np. w ortopedii, neurologii, in ternie, kardiologii, stomatologii, urologii, proktologii, seksuologii, ginekologii, pediatrii i in. 

 1. Czynny udział w minimum pięciu formach edukacyjnych: wygłoszone referaty, publikacje, prowadzenie warsztatów, itp., w zakresie terapii manualnej holistycznej podczas różnych konferencji naukowych; potwierdzone dokumentem uczestnictwa czynnego.
 2. Odbycie praktyk:

                  - 1 tydzień w gabinecie u terapeuty z II° Kompetencji lub Nauczyciela

                  - 1 tydzień na turnusie leczniczym w CTM.

PRAWA I OBOWIĄZKI TERAPEUTY II° KOMPETENCJI W TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ

 1. Prawo do posługiwania się tytułem: Terapeuta II° Kompetencji w Terapii Manualnej Holistycznej.
 2. Prawo do samodzielnego stosowania procedur zabiegowych w zakresie technik psychosomatycznych, w ramach terapii manualnej holistycznej, wg programu Terapii Edukacyjnej.
 3. Prawo do prowadzenia indywidualnych praktyk klinicznych dla terapeutów z I° Kompetencji.

 

III° KOMPETENCJI

     WARUNKI UZYSKANIA III° KOMPETENCJI W TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ - NAUCZYCIEL TMH

Kolegium Nauczycieli Terapii Manualnej Holistycznej decyduje o prawie rozpoczęcia, kontynuowania i uzyskania III° Kompetencji w zakresie TMH – tytuł: Nauczyciela Terapii Manualnej Holistycznej

            Poniżej warunki, które Kolegium weźmie pod uwagę w przyznawaniu III° kompetencji: Nauczyciel TMH.

 1. Zrealizowanie wymagań stawianych I° i II° Kompetencji i uzyskanie tych stopni.
 2. Prowadzenie własnych badań naukowych  z dziedziny zaburzeń czynności narządu ruchu, ich patogenezy, badania, diagnozy i leczenia w koncepcji TMH  oraz ich przedstawianie w formie wystąpień (referatów) podczas Spotkania Naukowego PTTMMH lub Konferencji PTTMMH.
 3. Pięć lat samodzielnej praktyki w zakresie TMH.
 4. Uzyskanie zgody konkretnego Nauczyciela Dyplomowanego TMH na nadzór merytoryczny nad procedurą uzyskania stopnia Nauczyciela TMH (Kierownik Kompetencji) 
 5. Uczestniczenie w kursach TMH na stanowisku asystenta w wymiarze trzech  pełnych kursów podstawowych (3 x KP moduły 1-3) oraz  jeden raz w trzech kursach specjalistycznych (1 x KS moduły 1-3). Podczas asystowania obowiązek przeprowadzenia 6 wykładów obejmujących zakres materiału z każdego modułu podstawowego (z prezentacją oraz bez prezentacji). Nauczyciel Dyplomowany ocenia wartości merytoryczne oraz dydaktyczne przeprowadzonych wykładów. Przeprowadzenie  zajęć praktycznych, wynikających z programu kursu na każdym module kursu podstawowego (wskazanych przez Nauczyciela Dyplomowanego).

  O asystenturę podczas Kursów TMH może ubiegać się osoba z II° kompetencji oraz z rozpoczętą procedurą ubiegania się o stopień Nauczyciela TMH.
 6. Udział w praktycznych zajęciach z zakresu Terapii Edukacyjnej z pacjentami podczas turnusów leczniczych w CTM w wymiarze trzech turnusów leczniczych. Prowadzenie części zajęć TE – tematykę wskazuje Nauczyciel Dyplomowany. 
 7. Udział w praktycznych zajęciach z pacjentami w zakresie autoterapii  na turnusach leczniczych w CTM, w wymiarze minimum trzech turnusów leczniczych.
 8. Dołączenie następujących dokumentów: życiorys, dyplom Terapeuty II°  Kompetencji w TMH, rekomendacja przynajmniej jednego Nauczyciela dyplomowanego TMH (dotyczy spraw merytorycznych, etycznych, interpersonalnych).
 9. Nauczyciel TMH podpisuje z CTM umowę lojalnościową o niewykorzystywaniu systemu TMH dr. A. Rakowskiego do nauczania poza strukturami organizacyjnymi CTM i bez zgody CTM.
 10. Decyzję o przyznaniu stopnia kompetencyjnego: Nauczyciela Terapii Manualnej Holistycznej, podejmuje Kolegium Nauczycieli TMH.
 11. Wniosek Kolegium zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków PTTMMH.

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ

 1. Prawo do posługiwania się tytułem: Nauczyciela Terapii Manualnej Holistycznej.
 2. Prawo do samodzielnego prowadzenia poszczególnych modułów kursu podstawowego  TMH wg programu zatwierdzonego przez Nauczyciela Dyplomowanego.
 3. Prawo do samodzielnego prowadzenia kursów autoterapii z elementami TMH.
 4. Prawo do prowadzenia praktyk dla terapeutów TMH z I° i II° Kompetencji.
 5. Prawo uczestniczenia w pracach Komisji Egzaminacyjnych PTTMMH.

 

IV° KOMPETENCJI

     WARUNKI UZYSKANIA IV° KOMPETENCJI W TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ - NAUCZYCIEL 
     DYPLOMOWANY TMH

 1. Uzyskanie zgody konkretnego Nauczyciela Dyplomowanego TMH na nadzór merytoryczny nad procedurą uzyskania stopnia Nauczyciela Dyplomowanego TMH (Kierownik Kompetencji)
 2. Zrealizowanie wymagań stawianych I°, II° i III° Kompetencji i uzyskanie tych stopni.
 3. Prowadzenie własnych badań naukowych  z dziedziny zaburzeń czynności narządu ruchu, ich patogenezy, badania, diagnozy i leczenia, w koncepcji TMH zakończone obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych lub doktora nauk kultury fizycznej.
 4. Dziewięć lat samodzielnej praktyki w zakresie TMH od uzyskania I° Kompetencji.
 5. Uczestniczenie w kursach TMH na stanowisku asystenta w wymiarze trzech  pełnych kursów specjalistycznych (3 x KS moduły 1-3). Podczas asystowania obowiązek przeprowadzenia 6 wykładów obejmujących zakres materiału z każdego modułu specjalistycznego (z prezentacją oraz bez prezentacji). Nauczyciel Dyplomowany ocenia wartości merytoryczne oraz dydaktyczne przeprowadzonych wykładów. Przeprowadzenie  zajęć praktycznych, wynikających z programu kursu na każdym module kursu specjalistycznego (wskazanych przez Nauczyciela Dyplomowanego).
 6. Uczestniczenie w Kursach Rozwijających TMH na stanowisku asystenta w wymiarze 3 pełnych kursów rozwijających (3 x KR moduły 1-2). Podczas asystowania obowiązek przeprowadzenia 4 wykładów obejmujących zakres materiału z każdego modułu Kursu Rozwijającego
  (z prezentacją oraz bez prezentacji). Nauczyciel Dyplomowany ocenia wartości merytoryczne oraz dydaktyczne przeprowadzonych wykładów. Przeprowadzenie  zajęć praktycznych, wynikających z programu kursu na każdym module Kursu Rozwijającego (wskazanych przez Nauczyciela Dyplomowanego).

  O asystenturę podczas Kursów Specjalistycznych (więcej niż 1 raz)oraz Rozwijających TMH może ubiegać się osoba z III° Kompetencji oraz z rozpoczętą procedurą ubiegania się o stopień Nauczyciela Dyplomowanego TMH.
 7. Prowadzenie zajęć z zakresu Terapii Edukacyjnej z pacjentami podczas turnusów leczniczych w CTM w wymiarze trzech turnusów leczniczych. Sposób prowadzenia (sprawy merytoryczne, bezpieczeństwa) ocenia Nauczyciel Dyplomowany. 
 8. Dołączenie następujących dokumentów: życiorys, dyplom Terapeuty III° Kompetencji w TMH, rekomendacja przynajmniej dwóch Nauczycieli Dyplomowanych TMH (dotyczy spraw merytorycznych, etycznych, interpersonalnych).
 9. Nauczyciel Dyplomowany TMH podpisuje z CTM umowę lojalnościową o niewykorzystywaniu systemu TMH dr. A. Rakowskiego do nauczania poza strukturami organizacyjnymi CTM i bez zgody CTM.
 10. Decyzję o przyznaniu stopnia kompetencyjnego: Nauczyciela Dyplomowanego Terapii Manualnej Holistycznej, podejmuje Kolegium Nauczycieli TMH.
 11. Wniosek Kolegium zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków PTTMMH.

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ

 1. Prawo do posługiwania się tytułem: Nauczyciela Dyplomowanego Terapii Manualnej Holistycznej.
 2. Po uzyskaniu IV° Kompetencji Nauczyciel Dyplomowany wchodzi w skład Kolegium Nauczycieli TMH.
 3. Nauczyciel Dyplomowany ma prawo prowadzenia kursów Terapii Manualnej Holistycznej wg obowiązującego programu, uwzględniającego także aktualne potrzeby merytoryczne, organizacyjne, marketingowe itp.
 4. Kursy powinny być realizowane na najwyższym poziomie dydaktycznym oraz naukowym, uwzględniając najnowsze doniesienia naukowe oraz najnowsze doświadczenia własne oraz całego Zespołu.
 5. Nauczyciel Dyplomowany ma prawo prowadzenia kursów Rozwijających TMH wg obowiązującego programu, uwzględniającego także aktualne potrzeby merytoryczne, organizacyjne, marketingowe itp.
 6. Za prowadzenie w/w kursów odpowiada w całości Nauczyciel Dyplomowany ale może prowadzić je siłami wyznaczonych przez siebie Nauczycieli oraz Terapeutów z II° Kompetencji.
 7. Nauczyciel Dyplomowany ma prawo organizowania oraz prowadzenia wszelkiego rodzaju praktyk dla Terapeutów ubiegających się o wyższy stopień kompetencji w TMH.
 8. Nauczyciel Dyplomowany ma prawo uczestniczenia w Komisjach Egzaminacyjnych zlecanych przez PTTMMH. 
 9. Nauczyciel Dyplomowany ma obowiązek dbania o wszechstronny rozwój merytoryczny Terapii Manualnej Holistycznej.

 

Andrzej Rakowski

Janina Słobodzian – Rakowska

 

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00