Dofinansowanie kursów

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

 • Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?
  Wydzieloną częścią Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem KFS-u jest pomoc w podwyższeniu kompetencji, które wymagają weryfikacji w kontekście zmieniającej się gospodarki. 
 • Dla kogo przeznaczony jest KFS?
  Z pomocy takiej mogą skorzystać wszyscy pracodawcy (tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę), którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.
 • Co można rozliczyć w ramach KFS?
  Wsparcie możliwe jest na każde szkolenie zgodnie z ustalonymi priorytetami, o ile pracodawca uzna je za potrzebne. Nie muszą być one tematycznie związane z głównym obszarem jego działalności. Pracodawca sam wybiera do tego firmę szkoleniową, mając na uwadze, aby wydatki były celowe i oszczędne. Kwalifikowalny jest jedynie koszt samego szkolenia.
 • Poziom dofinansowania
  Mikroprzedsiębiorstwo lub mikropracodawca może otrzymać dofinansowanie 100% kosztów kształcenia jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 80%.
 • Jak można ubiegać się o dofinansowanie?
  Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia). Powiatowy urząd pracy publikuje opracowany formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnia go na swojej stronie internetowej. Wniosek może być złożony w formie papierowej w odpowiedzi na ogłoszony nabór.

Wszystkie kursy z oferty Instytutu Rakowskiego można uwzględnić podczas ubiegania się o dofinansownie z KFS.

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

 • Czym jest BUR?
  BUR to bezpłatna baza ofert usług rozwojowych utworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dostępna pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 
 • Co to jest usługa rozwojowa?
  Są to np. szkolenia, kursy,
 • Dla kogo jest BUR?
  Platforma jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich przedsiębiorców, Dofinansowanie przysługuje tylko samozatrudnionym lub pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę.

Instytut Rakowskiego posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych w ramach oferty komercyjnej. Numery usług podane są w opisach poszczególnych kursów, w punkcie "jak się zapisać". 
Od stycznia 2021 r. wszystkie kursy będą również uwzględniały możliwość uzyskania dofinansowania.

Osoby, które uzyskały dofinansowanie prosimy o kontakt naszym biurem w celu omówienia szczegółów płatności i otrzymania wymaganych dokumentów.

 

ZOBACZ JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:

Wybierz usługę rozwojową dostępną w Bazie Usług Rozwojowych. Dowiedz się czy na wybrane szkolenie sa jeszcze wolne miejsca, zapisz się na szkolenie korzystając z formularza zgłoszenia w BUR.

Wygeneruj kartę usługi w pdf.

Skontaktuj się ze swoim operatorem, czyli z instytucją, w której  będziesz starać się o fundusze. Złóż kompletną 
      dokumentację, zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Poczekaj na jej weryfikację.

Po przyznaniu wsparcia operator podpisze z Tobą umowę.

Poinformuj nas, że otrzymałeś fundusze (a w przypadku gdybyś ich nie otrzymał potwierdź czy mimo to będziesz
      uczestniczył w kursie - to ważne) 

Po odbyciu kursu wypełnij ankietę oceniającą (w BUR) i przedstaw operatorowi dokumenty rozliczeniowe (fakturę,
      dyplom/certyfikat, potwierdzenie uczestnictwa). Na tej podstawie otrzymasz refundację kosztów. 

 

CENTRUM TERAPII MANUALNEJ 61 814 79 00